نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی شهرستان

معرفی بیمارستان

مشخصات بیمارستان

رسالت بیمارستان

منشور اخلاقی بیمارستان

چارت سازمانی

گواهینامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان

ریاست بیمارستان

مدیریت بیمارستان

معرفی مدیر

دفتر پرستاری

مترون

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

بخش های درمانی

اور‍ژانس

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

شرح وظایف سرپرستار

پرستار اورژانس

کمک بهیار

مطالب آموزشی

انواع مسمومیت

درمانگاه اورژانس

دیالیز

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

مطالب آموزشی

اطفال

معرفی بخش

نوزادان

معرفی بخش

ICU

معرفی بخش

پمفلت آموزش به بیمار

اتاق عمل

معرفی بخش

بخش جراحی مردان

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

شرح وظایف سرپرستار

شرح وظایف پرستار

شرح وظایف بهیار

کمک بهیار

منشی بخش

خدمات بخش

مطالب آموزشی جهت بیماران

سنگ کیسه صفرا

سینوس پایلونیدال

هموروئید

بخش جراحی زنان

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

شرح وظایف سرپرستار

شرح وظایف پرستار

مطالب آموزشی

جهت پرسنل

جهت بیماران

CCU

معرفی بخش

بلوک زایمان

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

مطالب آموزشی

جهت پرسنل

جهت بیماران

واحدهای پاراکلینیک

رادیولوژی

معرفی بخش

شرح وظایف پرسنل

مطالب آموزشی

آزمایشگاه وبانک خون

معرفی بخش

داروخانه

معرفی واحد

نظارت برمواد مخدر

پذیرش

معرفی واحد

فیزیوتراپی

درمانگاه تخصصی

واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد

حاکمیت بالینی

کتابچه ها

مطالب آموزشی

راهنمای مراجعین

کتابچه راهنمای بیماران

منشورحقوق بیمار

راهنمای طبقات

کمیته های بیمارستان

لیست پزشکان ومتخصصین

واحد رسیدگی به شکایات

واحد فناوری اطلاعات

معرفی واحد

دفتر تحول سلامت

معرفی واحد

اموراداری

معرفی واحد

کارگزینی

دبیرخانه

تاسیسات

خدمات

رختشویخانه

امورمالی

معرفی واحد

درآمد

ترخیص

رسیدگی به اسناد

انبار واموال

کارپرداز

واحد پشتیبانی

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

مددکاری

تغذیه

نگهبانی

تالار گفتگو