معرفی واحد

 

معرفی واحد

مسئول دفتر بهبود کیفیت : فرنیا اصحابی

مدرک تحصیلی : کارشناس امور بیمارستانی

دفتر بهبود کیفیت در طبقه همکف در مجاورت واحد آموزش وبخش دیالیز قرار دارداین واحد تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان فعالیت می نماید  در دفتر بهبود کیفیت دو قسمت اعتبار بخشی بیمارستان و حاکمیت بالینی در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، درحال فعالیت می باشد

 

شرح وظایف مسئول واحد بهبود کیفیت

 

1-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

2- تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

3- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)

4- هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

5- پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

6- تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

7- تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، فابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

8- تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

9- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی

10- تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان

11- نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان

12- هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و پیگیری اجرای مصوبات

13- ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

 14- نظارت بر فرایند مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری  "رضایت بیماران" از خدمات بیمارستان

اهداف اعتباربخشی

goals1

1- جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی 

2- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

3- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

4- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت 

5- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی 

6- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

7- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

8- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

9- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی.