ایمنی بیمار

معرفی واحد

مسئول ایمنی بیمار : کتایون عقابی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

 تعریف ایمنی بیمار : انجام دادن کارهای درست، به شیوه درست، در مکان و زمان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست.

 

هفت حیطه حاکمیت بالینی

1-مشارکت عمومی بیماران

2-مدیریت خطر

3-مدیریت اطلاعات

4-مدیریت کارکنان

5-آموزش ویادگیری

6-ممیزی بالینی

7-اثر بخشی بالینی

اهداف نظام حاکمیت خدمات بالینی

1-نهادینه کردن اینکه بیمار، برای بیمارستان مهم و ارزشمند است.

2- ایجاد احساس تعهد نسبت به ارائه خدمات با کیفیت در تمام کارکنان.

3- برخورد ریشه ای با علل خطای پزشکی و نه صرفا تنبیهی.

4- بررسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی (ممیزی بالینی).

5-مدیریت کارکنان شاغل در بخش های درمانی با توجه به ابعاد حاکمیت بالینی.

فعالیتهای حاکمیت بالینی

1- رسیدگی به شکایت بیماران

2- رضایت بیماران

3- احیای قلبی ریوی

4- خطاهای دارویی

5- تحلیل علت ریشه ای رویدادها

6- تحلیل مرگ و میر

7- ارزیابی دلیل ترخیص با میل شخصی

حاکمیت بالینی را میتوان بهترین روش ارائه خدمات درمانی در یک سیستم درمانی ازطریق هماهنگی مدیریت و تیم پزشکی از جمله پزشک، داروساز، پرستار و ماما و ... برشمرد.

شرح وظایف مسئول حاکمیت بالینی

1-استقرار و اجرای حاکمیت بالینی

2-تدوین برنامه عملیاتی سالانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان

3-برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست)و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان

4-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)5-ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی  در سطح بیمارستان،به اشتراک گذاری درس های گرفته شده

   (learn and share)
6- ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده
7-تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی

8-انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
9-تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان

10-شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت) بیمارستان

11-پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی(بهبود کیفیت )بیمارستان

12-برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی

13-ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه