مسئول واحد : نیلوفر بابویی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد داخلی جراحی

سابقه خدمتی : 19سال

ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری وسیاست های راهبردی دولت تدبیر وامید از 15اردیبهشت ماه 1393در این مرکز آغاز شد

اقدامات انجام شده دراین مرکز

 

1 - تکثیر دستورالعمل های تحول نظام سلامت جهت کلیه مسئولین واحدها و پزشکان

2- برگزاری جلسات توجیهی جهت کلیه پرسنل بیمارستان به صورت مجزا ( پزشکان،  سوپروایزرها، پرسنل بالینی، خدمات، پشتیبانی ) درخصوص رعایت دستورالعمل طرح تحول  نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

3- مشخص نمودن سهم یارانه در صورتحساب بیمار به هنگام ترخیص بیمار

4- انجام بازدیدهای مدیریتی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت جهت سنجش  رضایتمندی بیماران و پیگیری جهت رفع موانع و مشکلات موجود

5- راند و نظارت بخش های بیمارستان توسط  حوزه مدیریت بیمارستان

6- تهیه لیست فارماکوپه توسط بیمارستان با نظر پزشکان وبازنگری سالیانه

7- ارسال منظم و مستمر اطلاعیه ها به پزشکان و افراد درگیر در طرح

8- تشکیل کمیته اقتصاد درمان ، دارو وتجهیزات پزشکی

9- هماهنگی با سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد و ... برای کمک به بیماران نیازمند

10- اطلاع رسانی به بیماران تازه بستری که فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند جهت تهیه بیمه سلامت واستفاده ازمزایای آن

11- نظر سنجی فصلی از پزشکان درخصوص طرح تحول سلامت

12- چک لیست نظارت و پایش طرح

13- اطلاع رسانی در خصوص فعال شدن کلینیک مدلل درشیفت عصر

14- اطلاع رسانی در خصوص سامانه 1690 و شماره  45224112 دفتر رسیدگی به شکایات  جهت پیگیری موارد و شکایات در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت  از طریق بروشور و نصب در کلیه قسمت های بیمارستان

15 - نصب بنر، و پوستر درخصوص اطلاع رسانی طرح تحول درقسمتهای مختلف بیمارستان

اقدامات انجام شده درراستای برنامه کاهش پرداختی مردم

1- برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای مدارک پزشکی و امور مالی

2- راه اندازی پزشک مقیم وتجهیز اتاق پزشکان مقیم

3- توجیه کارکنان مرتبط در خصوص عدم ارجاع مراجعین برای تهیه دارو و تجهیزات از  بیرون

4- هماهنگی با متخصصین به ویژه جراحان در مورد وسایل و لوازم مورد نیازو تهیه کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز بخش ها و اتاق عمل

5- هماهنگی برنامه   HISبا نیازهای برنامه و پیگیری و هماهنگی برای اتصال به برنامه سپاس

6- تهیه مهر پزشکان تمام وقت

7- تنظیم قرارداد با کلیه بیمارستان های دولتی سطح استان، آزمایشگاه مرکزی استان ومراکز موجود درسطح شهرستان ( آزمایشگاه شفا ،کلینیک رازی و...)

اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء خدمات هتلینگ

1- بهساز ی بخشهای مردان ، زنان ، نوزادان ، ICU، بهسازی بخشهای اداری ،حسابداری

2- بهسازی زایشگاه دردست اقدام

3- تجمیع واحد درآمد وترخیص

4- تجهیز پاویونهای پرستاری

5- تجهیز بخشها با اقلام دریافتی از هیات امنای ارزی

6- پیگیری تهیه پرده جهت بخش های بیمارستان و پیگیری تهیه روتختی، پتو و بالشت مناسب

7- ساماندهی البسه بیماران و تهیه کیف بهداشتی حاوی ملزومات مورد نیاز طبق دستورالعمل

8- بهسازی سرویسهای بهداشتی و نصب توشه نگهداردرکل سرویسهای بهداشتی بیمارستان

اقداما ت انجام شده در راستای برنامه مقیمی ، ماندگاری وارتقاء کیفیت خدمات ویزیت

1- تکثیر و توزیع دستورالعمل های مربوطه برای پزشکان

2- تلاش جهت جلب همکاری پزشکان با برنامه های مذکور

3- تنظیم قرارداد با پزشکان شرکت کننده در برنامه ها

4- آماده سازی پانسیون برای پزشکان مقیم

5- تهیه چک لیست برای نظارت بر برنامه مقیمی  توسط سوپروایزرها

6- خرید تایمکس برای کلینیک  مدلل

7- ارتقاء و خرید دستگاه نوبت دهی در کلینیک متناسب با تعداد پزشکان

8- ثبت و نظارت  روزانه بر تعداد ویزیت پزشکان

9- هماهنگی با واحد نظارت بر درمان شبکه و نظام پزشکی مبنی بر عدم فعایت خصوصی  پزشکان شرکت کننده در برنامه های ماندگاری و ارتقاء خدمات ویزیت

10- پزشکان شرکت کننده درطرح مقیمی (دکتر خشایار ملتی (جراح ) دکتر افسانه باقری (جراح ) دکتر محمد رشیدی(جراح ) دکتر فاطمه مهاجر فر(متخصص زنان) دکتر مژگان ایازی (متخصص زنان ) دکتر کیان ظهرابی (ارتوپد ) دکتر پیمان شایگان (طب اورژانس ) دکتر حسن معتمدی مطلق )

اقدامات انجام شده درراستای ترویج زایمان طبیعی

1- برگزاری جلسات توجیهی ترویج  زایمان طبیعی با متخصصین و پرسنل  زایمان

2- ارسال دستورالعمل  برنامه  تحول سلامت به کلیه افراد درگیر

3- اعلام درصد سزارین به هر متخصص  بصورت ماهیانه

4- تأکید بر اجرای کلاس های آموزشی و اجرای برنامه زایمان فیزیولوژیک

5- همراهی و همکاری متخصصین از این طرح و کاهش قابل توجه درصد سزارین

6- نصب بنر ترویج  زایمان طبیعی  وهزینه رایگان در بخش های مختلف بیمارستان

7- بهسازی زایشگاه که دردست اقدام است