ریاست

 

  

شبکه ریاست شبکه

 

 ر

ریاست بیمارستان امام خمینی-ره شهرستان اسلام آباد غرب

دکتر علی علی یی

متخصص طب اورژانس

1-دکتری پزشکی عمومی فارغ تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی 1369و فارغ تحصیل سال 1376

2- MPH دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی 1389

3- دکترای تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ورودی 1395تا 1398

 

سابقه کاری پزشک مراکز بهداشتی درمانی -کارشناس پژوهشی و مدیریت شبکه بهداشت و درمان هرسین و سنقر کلیایی

 

گل رز

شرح وظایف ریاست بیمارستان

1.پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

2.بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.

3.جلب همکاریهای برون سازمان

4.پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

5.مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

6.نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء

7.هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

8.اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

9.پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

10.مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان

11.انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

12.نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

13.نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

14.نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

15.کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

16.انتصاب و عزل کارکنان

17.شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

18.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

گل رز