رسانه جدید مسئول تغذیه بیمارستان  خانم دکتر روناک نیک بزم