شرح وظایف سوپروایزر رادیولوژی

1- طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .

2-مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز.

3-دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژی.

4-انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی بیماردر صورت نیاز.

5- بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .

6-راهنمایی ، کنترل تکنسینهای رادیولوژی به هنگام انجام امورفوق الذکربراساس دستورات رادیولوژیست .

7-بررسی آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .

8-مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن .

9-نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوهای تحت نظارت رادیولوژیست .

10-نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر .

11-شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی .

12- اقدام در جهت تهیه لوازم،داروهای مورد نیاز ، فیلم در سایزهای مختلف جهت واحد رادیولوژی .

13- پیگیری، نصب و تعمیر دستگاههای رادیولوژی.

14- آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر .

15- نظارت و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهای مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتوهاتحت نظارت رادیولوژیست واحد

 16-نظارت در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل حضور و غیاب و پاس ساعتی .

17- پیگیری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

18-انجام گرافیهای ساده ، اختصاصی و پرتابل در صورت نیاز .

19-تامین ملحفه و لباس جهت بیماران .

20- نظارت بر نظافت بخش، و چک ترالی احیاء .

21-کنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین بخش بیماران .

22-آشنایی با مراحل اولیه احیاء

23-تهیه برنامه کشیک ماهانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحد ذیربط

24- ارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان جایگزینی و تامین نیرودر واحد.

25- نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان .

26-کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه .

27- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن .

28-برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها .

29- برنامه ریزی جهت آموزش و آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد .

30- هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق

31-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحد ها .

32- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .

33- ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها ، نقایص و ...

34- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق مربوطه


شرح وظایف پست سازمانی

کاردان رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

1- همکاری با کارشناسان مربوطه در طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی  با نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .

1- طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .

2- همکاری با کارشناسان مربوطه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کاربا پرتو های یونساز .

2- مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کاربا پرتو های یونساز .

3- دادن دستورات لازم به بیماران به منظور انجام رادیولوژی .

3- دادن دستورات لازم به بیماران به منظور انجام رادیولوژی .

4- آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای رادیو گرافی امکانپذیر باشد .

4- آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای رادیو گرافی امکانپذیر باشد

5- انجام امور مربوط به آماده نمودن وبه کار انداختن دستگاه با توجه به مدت زمان تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی ویا CTScanاز عضو مورد نظر بیمار بعمل آید .

5- انجام امور مربوط به آماده نمودن وبه کار انداختن دستگاه با توجه به مدت زمان تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی ویا CTScan از عضو مورد نظر بیمار بعمل آید .

6- بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی و رادیو تراپی و اعلام موارد نقص دستگاههای مورد بحث به مافوق

6- بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی و رادیو تراپی و اعلام موارد نقص دستگاههای مورد بحث به مافوق

7- انجام امور مربوط به رادیولوژی و رادیوتراپی سطحی بیماران طبق دستور و تجویز متخصص ر ادیومتری .

7- انجام امور مربوط به رادیولوژی و رادیوتراپی سطحی بیماران طبق دستور و تجویز متخصص رادیو متری .

8- کنترل و نظارت بر کار تکنسین ها و کمک تکنیسینهای تحت سرپرستی .

8- کنترل و نظارت بر کار تکنسین ها و کاردانهای رادیولوژی .

9- همکاری با کارشناسان مربوطه در زمینه انتخاب و انجام روشهای مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتو ها با نظارت  رادیو لوژیست .

9- همکاری با کارشناسان مربوطه در زمینه انتخاب و انجام روشهای مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتو ها با نظارت رادیو لوژیست .

10- ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پرسنل رادیولوژی ورادیولوژیست

10- ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پرسنل رادیولوژی ورادیولوژیست

11 گرفتن عکسهای مختلف از بیماران بوسیله دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی طبق دستور پزشک معالج .

11 گرفتن عکسهای مختلف از بیماران بوسیله دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی طبق دستور پزشک معالج .

12 ظهور و چاپ عکسهای گرفته شده از بیماران .

12 ظهور و چاپ عکسهای گرفته شده از بیماران .

13 گزارش نتایج کار عکس برداری ها به رادیولوژیست .

13 گزارش نتایج کار وعکسبرداریها به رادیولوژیست .

14 نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و چشمه های مولد پرتو های یونساز و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتو ها تحت نظارت رادیولوژیست .

14 نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و چشمه های مولد پرتوهای یونساز و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتو ها  تحت نظارت رادیولوژیست .

15 همکاری لازم با پرسنل کارشناس رادیولوژی در جهت بهبود کیفیت آموزشی

15 همکاری لازم با پرسنل کارشناس رادیولوژی در جهت بهبود کیفیت آموزشی

16 انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق مطابق مقررات .

16 انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق مطابق مقررات .