معرفی بخش

 

معرفی بخش

 

بخش تصویر برداری در طبقه زیرین بیمارستان و در مجاورت آزمایشگاه قرار دارد. این بخش شامل واحد های سونوگرافی، رادیولوژی، CT San و ماموگرافی می باشد. بخش تصویر یرداری در طول 24 ساعت آماده خدمت به بیماران می باشد.

 

وضعیت نیروی انسانی

مسئول فنی بخش: آقای دکترطاهر محمدی سمت مسئول فنی بخش را دارامی باشند.

مسئول بخش: آقای حیدرنویدی

 منشی بخش : دونفر

تعداد پرسنل کشیک : 8نفر کارشناس رادیولوژی و4نفر کاردان رادیولوژی

تعدادخدمات :1نفرصبح کار

تعدادپزشکان متخصص: یک نفر(دکتر طاهر محمدی)

خدمات ارائه شده در بخش رادیولوژی

 

1-انجام رادیوگرافی ساده از تمامی اعضای بدن

2-انجام گرافی های رنگی فقط برای بیماران بستری با داشتن آمادگی قبلی در نوبت صبح

3-CT اسکن های معمول و قابل انجام توسط دستگاه Conventional- برای بیماران سرپائی که از چند روز قبل نوبت داشتند و نیز بیماران بستری و بیماران اورژانسی.

4-انجام سی تی اسکن های با کنتراست در حضور رادیولوژیست ( فقط برای بیماران بستری )

5-انجام سونوگرافی برای بیماران سرپائی که از قبل نوبت تهیه کرده اند و نیز بیماران سرپائی و اورژانسی

6-انجام ماموگرافی

 

 

شیفت صبح (ساعت 7:30 الی 13:00 ) تمامی موارد رادیوگرافی ساده (روتین+ اورژانسی) پذیرش میشوند.

شیفت عصروشب (ساعت 13:00 الی 7:30 ) فقط موارد واقعا اورژانسی رادیوگرافی ساده پذیرش میشوند.

شیوه دریافت خدمات توسط ارباب رجوع

 

1-مراجعه بیمار به بخش رادیولوژی.

2-بررسی توسط پرسنل رادیولوژی مبنی بر  اینکه آیا بیمار از پزشک معالج درخواست رادیوگرافی دارد یا نه ؟

3-در صورت وجود درخواست رادیوگرافی معتبر بیمار پذیرش الکترونیکی (نرم افزار H.I.S ) میشود درغیر اینصورت بیمار

جهت دریافت نسخه به پزشک معالج ارجاع میشود.

4-دریافت نسخه از بیمار ویا همراه وی.

5-بررسی نسخه رادیوگرافی از نظر تاریخ ویزیت ،تاریخ اعتبار و مهر و امضاء پزشک معالج و دستور متناسب با پروتکل های

اجرایی دستگاه یا عضو مورد درخواست.

6-هدایت بیمار به اتاق رختکن در صورت نیاز به تعویض لباس جهت انجام رادیوگرافی.

7-راهنمایی بیمار در جهت قرار گرفتن در موقعیت مناسب برای انجام صحیح رادیوگرافی.

8-انتخاب کاست و مارکر مناسب و شیلد محافظ مناسب با عضو رادیوگرافی.

9-انتخاب شرایط اکسپوزر مناسب(KV,MA,FFD ) و میدان تابش مناسب.

10-راهنمایی بیمار پس از انجام رادیوگرافی به سالن انتظار و اعلام زمان آماده شدن کلیشه رادیوگرافی.

11-ظاهرسازی فیلم با قید نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ انجام رادیوگرافی.

12-کنترل کیفیت کلیشه رادیوگرافی تهیه شده از لحاظ پارامترهای کلیشه ای(دانسیته ،کنتراست ،آرتیفکت و...).

13- تحویل کلیشه در داخل پاکت به بیمار