معرفی واحد

معرفی واحد

مسئول واحد : تورج کاظمی

تعدادپرسنل واحدپذیرش : 3نفر

تعدادپرسنل واحد مدارک پزشکی وآمار:3نفر

پذیرش یعنی روبرو شدن دو انسان در یک مرکز درمانی که یکی (بیمار) نیاز به حمایت و تسکین آلام روحی و فیزیکی دارد و دیگری (متصدی پذیرش) که مسئولیت اخذ و ثبت اطلاعات بیمار را برای تشکیل پایه و اساس یک مجموعه اسناد رسمی به نام «پرونده» به عهده دارد.

شرح وظایف متصدی پذیرش

1. رعایت قوانین و مقررات و ضوابط بیمارستان

2. برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف

3. بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش

4. پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )

5. تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات

6. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش

7. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه TL) طبق قوانین و مقررات

8. ثبت دقیق و کامل اطلاعات هویتی بیمار و مشخصات بستری در رایانه و برگ پذیرش

9. ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر

10. راهنمایی و هدایت بیماران پس ازتشکیل پرونده به بخش مربوطه

11. راهنمایی بیماران به واحدهای گوناگون در صورت نیاز

12. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران

13. اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است

14. ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه

15. تکمیل پرونده های اورژانسی بر اساس اطلاعات موجود

16. اخذ و ثبت مشخصات فرد آورنده بیمار به اورژانس در برگه پذیرش

17. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

18- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

19- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود