معرفی واحد

معرفی واحد

مسئول واحد : اردوان باوند پور

سابقه خدمتی : 27سال

شرح وظایف واحد داروهای مخدر

1- نظارت و تسهیل در توزیع داروهای اعتیاد آور و روانگردان به بیماران، داروخانه ها و بیمارستان ها طبق ضوابط اداره نظارت بر مواد اعتیادآور.

2- کنترل دقیق نسخ واصله از واحدهای درمانی و دریافت پوکه های خالی آمپول های مصرف شده و موجودی دفتر واحدها.

3- بازرسی به طور مستمر از داروخانه ها و مراکز درمانی در سطح شهرستان و کنترل موجودی و مصرف آنها.

4-بازرسی و عیادت از بیماران سرپایی و در صورت فوت بیمار اقدام به برگرداندن داروهای مازاد به اداره نظارت به مواد مخدر.

5- نظارت و تسهیل در توزیع الکل اتیلیک به پزشکان، بیمارستان­­ ها، داروخانه ها و واحدهای صنعتی مجاز و کارخانه های تولید مواد غذایی و دارویی که قبلا از تصویب شورای نظارت بر توابع الکل استان گذشته باشد.

6- نظارت و دقت کافی در تسلیم حواله الکل به محل متقاضی و یا نماینده رسمی معرفی شده از جانب موسسات معرفی کننده و گرفتن امضا از گیرنده.

7- نظارت در امر تقلب الکل اتیلیک در واحدهای صنعتی و تولیدی.

8- برنامه ریزی و کوشش کافی در جلوگیری از مصرف نادرست و غیر علمی الکل اتیلیک.