معرفی واحد

معرفی واحد

مسئول فنی واحد : دکترعطیه اسماعیل مانند(داروساز )

مسئول واحد : نجم الدین اشرفی نیا

تعدادپرسنل واحد : 11نفر

تعدادپرسنل اضافه کار: 10نفر

داروخانه بیمارستان امام خمینی (ره ) دارای دو بخش مجزا می باشد شامل داروخانه سرپایی وداروخانه مرکزی  می باشدداروخانه سرپایی در محوطه اورژانس کنار درمانگاه سرپایی قرار داردتعدادپرسنل این بخش در شیفت صبح 4نفر می باشد ودر شیفت عصر وشب تعدادپرسنل دو نفر به همراه مسئول فنی عصر می باشد درداروخانه مرکزی هم 6نفر پرسنل همراه با مسئول فنی داروخانه در شیفت صبح انجام وظیفه می نمایند.

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

1-نظارت بررعایت اصول علمی درنگهداری ، توزیع ، نسخه پیچی و تحویل دارو ، ملزومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان .

-2
بازرسی های منظم وبرنامه ریزی شده از انبار ها ، استوک بخش ها ، ترالی های احیاء وسایر بخش ها و محل های نگهداری دارو به منظورحصول اطمینان از رعایت اصول فنی وعلمی و نگهداری دارو وسایر معیار های لازم

3-ساخت دارو های ترکیبی

4-انجام یا نظارت برآماده سازی فرآوردهای تزریقی و ترکیب ، فرآوردهای دارویی سفارش داده شده توسط بخش
5-آموزش ، پژوهش وشرکت در برنامه های آموزشی پژوهشی

6-رعایت اصول اخلاقی وحرفه ای در وظایف محوله

7-شرکت در جلسات کمیته دارو درمان

8-دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها ( ADR ) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR وزارت متبوع

9-تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف

10-ارئه راهنمایی ها ودستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی

11-ارائه طرح ها ، پیشنهادات  ونظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی

12-تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، جهت طرح در کمیته  دارو درمان

13-تهیه نسخ ومستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز ومصرف منطقی دارو

14-کنترل ونظارت بر شرایط و اصول فنی انبار دارویی

15-ارسال گزارش ماهیانه به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه ه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان ومدیریت بیمارستان (درصورت نبودن داروساز بالینی (

16-بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو ، ملزومات وتجهیزات مصرفی (درصورت نبودن داروساز بالینی )


شرح وظایف مسئول داروخانه بیمارستان

1-تهیه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحویل و تحولات دارویی ( جابه جایی ها ، خرید ، فروش ، تعویض و . . . )

2-کنترل دقیق موجودی عددی داروخانه متناسب با نیاز و تاریخ انقضای داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی

3-برقراری ارتباط با شرکت های دارویی و سایر مراکز توزیع دارو و تجهزات مصرفی پزشکی بعهده ایشان می باشد .

4-کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان

5-کنترل و نظارت دقیق بر انجام امور پرسنلی پرسنل داروخانه بیمارستان

6-تحویل گرفتن داروهای وارده به داروخانه توسط شرکت ها از نظر کیفی و کمی ، تاریخ انقضاء ،. . . بر اساس لیست درخواست شده

7-تنظیم و آماده کردن صورتجلسات خرید

8-خرید داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن به دفترپرستاری

9-تنظیم ماهیانه نسخ دفترچه های بیمه مربوطه به تفکیک نوع بیمه و ارسال پرونده ترخیصی .

10-تهیه و کنترل لیست نیازمندیهای داروخانه

11-تهیه داروهای مورد نیاز داروخانه پس از طی مراحل اداری و هماهنگی با شرکتها وموسسات دارویی ، انجام هماهنگی برای ارسال دارو به داروخانه بیمارستان

12-کنترل تاریخ انقضاء داروها

13-چیدن داروهای وارده به داروخانه در قفسه ها

14-تهیه لیست مراجعین به داروخانه

شرح وظایف تکنسین دارویی داروخانه

1-چک کردن نسخه های بخش ها از نظر بیمه ای یا غیر بیمه ای بودن و تحویل دارو به همراه بیمار

2-ثبت و تایید نسخ های بخش ها از طریق اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر

3-چیدن داروهای در سبدهای مربوطه

4-کمک به چیدن داروهای وارده به دارو خانه ( خریداری شده ) در قفسه مربوطه

5-چک تاریخ انقضاء داروها و کمک به مدیر مسئول داروخانه

6-کمک به نسخه پیچی سرپائی در مواقع نیاز

شرح وظایف اپراتورداروخانه

1-وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر و جمع بندی ماهیانه اطلاعات

2-تهیه پرینت نسخه های بیماران بستری در بخش

3-ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در کامپیوتر و تهیه و پرینت آنها

4-چک کردن برگه های مخدر و جدا کردن برگه های اصلی و فرعی و تحویل مخدر .

5-وارد کردن اطلاعات برگه های درخواست سرپائی و کم کردن آن از موجودی داروخانه

6-آماده کردن صورتحساب بیماران بستری در بیمارستان جهت ترخیص