ازمایشگاه

گلبرگ

معرفی بخش

 

سوپروایزر آزمایشگاه : افشین توکلی  با 10سال سابقه کار

مسئول فنی آزمایشگاه : دکترمحمد حسین متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی تشریحی و بالینی

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره ) در طبقه زیر زمین در مجاورت بخش رادیولو‍ژی قرار دارد این واحددر دوبخش پاتولوژی و بالینی مشغول به فعالیت   است این واحد در سال 1392بازسازی شد

 

وضعیت نیروی انسانی

1-دو پرسنل در بخش پذیرش و جوابدهی

2-دو پرسنل در بخش نمونه گیری خانم ها و آقایان

3-یک پرسنل در بخش پذیرش و جوابدهی پاتولوژی

4-دو پرسنل در بخش فنی پاتولوژی  

5-سیزده پرسنل در بخش های فنی آزمایشگاه که در شیفت متغییرند

6-در مجموع دوازده نفرنیروی استخدامی و نه نفر نیروی طرحی

7- یک نفر خدمات

نقشه آزمایشگاه

 

دارای بخش های پذیرش و جوابدهی ؛نمونه گیری خانم ها و اقایان- اتاق مسئول فنی و سوپروایزر-اتاق میکروب شناسی اتاق آنالایز

ادرارو مدفوع-اتاق پاتولوژی- اتاق بانک خون-اتاق تریا-اتاق استراحت خانم ها و آقایان

بخش های فنی مختلط شامل هماتولوژی؛سرولوژِی؛بیوشمی و هورمون شناسی-سرویس های بهداشتی پرسنل آزمایشگاه

 

صورت قرار داد به آزمایشگاه ارجاع

 

طبق دستور معاونت محترم درمان آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)اسلام آبادغرب طرف قراردادآزمایشگاه رفرانس کرمانشاه میباشد؛بنابراین در صورتی که آزمایشی در این مرکز قابل انجام نبود نمونه قابل ازمایش برای بیماربستری از طرف آزمایشگاه همراه بادرخواست به آزمایشگاه مرکزی همراه باشماره پرونده تاریخ؛نام پزشک؛نام بخش؛سن بیمار ونوع آزمایش توسط فلاکس های مخصوص حمل نمونه فرستاده میشود.نتیجه آزمایش به آزمایشگاه برگردانده شده و یک برگ از آن به پرونده بیمار منتقل میگردد.

 

بخشهای مختلف آزمایشگاه و آزمایشهایی که در این‏ بخشها انجام میشود

 

بخش خونشناسی: آزمایشهایی که در این قسمت انجام می شود شامل : شمارش ) CBC اندازه گیری غلظت خون، شمارش گلبولهای خون و پلاکت) اندازه گیری سرعت رسوب خون، تعیین گروه خونی و آزمایش های مربوط به انعقاد خون میباشد.

بخش بیوشیمی: آزمایشهای قند، اوره، کراتینین و چربی شامل تری گلیسرید، کلسترول HDLو LDL، الکترولیتها(K و Na کلسیم، فسفر، اسید اوریک و تست های کبدی (آلبومین، پروتئین،بیلی روبین و....) در این بخش انجام می شودکه توسط دستگاه اتوماتیک موجود در آزمایشگاه انجام میشود.

بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی: در این قسمت ادرار از لحاظ شیمیایی و میکروسکوپی مورد مطالعه قرار می گیرد. نمونه مدفوع نیزاز لحاظ وجود خون، و انگلها بررسی میشود.

بخش باکتری شناسی: در این بخش نمونه های مختلف شامل ادرار، خون و برخی از نمونهها که توسط پزشکان گرفته میشود از لحاظ وجود عفونت باکتریایی بررسی می شوند و در نهایت برای مواردی که کشت مثبت دارند تست تعیین نوع آنتی بیوتیک انجام میشود.

بخش بانک خون: آزمایشهای مربوط به سازگاری خون جهت تزریق به بیماران مربوط به این قسمت از آزمایشگاه است.

بخش پاتولوژی: آزمایشات تشخیصی و تشریحی بر نمونه های بافتی را انجام می دهند.

بخش سرو لوژی : آزمایشاتی نظیر رایت و ویدال -کمس رایت وRFانجام می دهند.

بخش هورمون شناسی : آزمایشاتی نظیر هور مونهای تیروئیدی وBHCGرا انجام می دهند.

 

فرآیند کار در آزمایشگاه بیمارستان

 

1-مراجعه بیماران به پذیرش آزمایشگاه و ارائه برگ درخواست آزمایش

2-پذیرش توسط منشی آزمایشگاه، وارد کردن مشخصات بیمار و آزمایش های درخواستی به سیستم اطلاعاتیHIS و راهنمایی مراجعین جهت دریافت قبض از بانک

3-برگشت مراجعه کننده به آزمایشگاه و تحویل دادن قبض رسید بانک به قسمت نمونه گیری

4-خونگیری از مراجعین به نوبت و به ترتیب شماره قبض بانک و در صورت نیاز دادن ظرف نمونه گیری به بیمار

5-ارسال هر کدام از نمونه ها (خون، ادرار و مدفوع) به همراه لیست کاری در پایان زمان نمونه گیری به بخش مربوطه در آزمایشگاه و شروع به کار پرسنل فنی

6-تحویل جواب آزمایش ها توسط پرسنل فنی هر بخش پس از پایان انجام آزمایش ها به مسئول پذیرش و جوابدهی (منشی آزمایشگاه)

7-وارد کردن جواب آزمایشها به کامپیوتر توسط منشی

8-مراجعه مجدد بیمار به آزمایشگاه در تاریخ تعیین شده و دریافت جواب (هر کدام از آزمایشها تاریخ جواب خاص خود را دارند.)

 

چند توصیه به مراجعین محترم

1-ساعت پذیرش بیماران در این آزمایشگاه 7:30 صبح میباشد که با توجه به تعداد زیاد افراد متقاضی مراجعه کنندگانباید قبل از ساعت 7صبح جهت گرفتن نوبت مراجعه کنند

2-جهت انجام  آزمایش چربی خون (کلسترول و تری گلیسرید ) بهتر است ناشتا آزمایش انجام شود

 

گلبرگ