معرفی واحد

 


درامد

معرفی واحد

مسئول واحد : یوسف درآینده

سابقه خدمتی : 23سال

شرح وظایف مسئول واحد ترخیص

   1-نظارت بر صحت عملکرد واحد ترخیص و پیگیری مطالبات مربوط به فرانشیزهای دریافتی

  2-نظارت و کنترل بر صحت وصولی های درآمد بخش های خدمات سرپایی و واریز به حسابهای غیر قابل برداشت مرکز طبق قوانین و مقررات مالی دانشگاه

  3-پیگیری مستمر وصول م طال بات بیمه ای تا مرحله واریز به حسابهای دولتی غیر قابل برداشت

 4-تهیه و تنظیم گزارشات درآمدی ماهیانه و هماهنگی با واحد درآمد دانشگاه در رابطه با این گزارشات و ارائه به مدیریت مافوق

 5-تقسیم کار بین کارکنان واحد ترخیص و نظارت بر عملکرد روزانه آنها

 6-پاسخگویی به مراجعین

7 - انجام سایر امور محوله

شرح وظایف کارکنان واحد

1-کنترل پرونده از نظر نماینده اسناد

2-تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران

3-کنترل پرونده از نظرمهر وامضاء مربوطه

4-کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و غیره

5-کنترل کدهای عمل جراحی ویزیت ها و مشاوره ها

6-تحویل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق

7-اجرای دستورالعملها وبخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران

8-توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت

9-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق