معرفی واحد

معرفی واحد

مسئول امور مالی : فرزادشهبازی

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

تعدادکارکنان واحد : 4نفر

درعصر تکنولوژی اطلاعات و اقتصاد، حسابداری به عنوان مهم ترین و واقعی ترین محل اخذ درآمد مراکز پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر اقدامات انجام شده برای بیمار است. حسابداری عبارت است از محاسبه اقدامات انجام شده ،دریافت وجه ، کنترل اسناد پرونده ،ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای بیمه گر ، چک اسناد مالی بیمارستان (مانند اسناد کارپردازی ،خریدها ، پرداخت حقوق ،کارانه ) و ارسال اسناد (ذیحسابی)می باشد. مدیریت مالی مراکز درمانی تا حدودی مشابه شاهرگ حیاتی یک سیستم می باشد که نبود و یا عدم دقت درآن می تواند حیات سازمان را به مخاطره بیندازد واحد حسابداری در طبقه همکف در مجاورت واحد آموزش ودر آمد قراردارد

شرح وظایف مسئول حسابداری

1 - سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمهاوخط ومشی های مالی بیمارستان در واحد حسابداری مالی

2- کنترل وتایید کلیه اسناد حسابداری صادره

3- کنترل وضعیت نقدینگی بیمارستان واتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

4- پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

5- نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

6- نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

7- بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه

8- بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

9- نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

10- همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

11- بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

12- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان

13- نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده

14- پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  

15- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

16-همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

17- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

18- پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

19- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

 

شرح وظایف مسئول دریافت وپرداخت

مسئول دریافت وپرداخت  : صفدر مصطفایی

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

1- جمع آوری ونگهداری مناسب کلیه آیین نامه ، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد وبروز نمودن آنها

2- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه

3-همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل بیمارستان

4- اخذ گواهی انجام کار پرسنل از کارگزینی و انتقال به سیستم مکانیزه حقوق ودستمزد

5- اخذ لیست حقوق ودستمزد از سیستم مکانیزه وارائه آن به مسئول رسیدگی بیمارستان

6- تسلیم دیسکت ولیست حقوق و لیست تغییرات ماهانه به سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی واداره خدمات درمانی

7- اخذ گزارشهای پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق

8- به روزنمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان

9-تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت ، تسویه حساب ، صندوق ذخیره ، ذخیره مرخصی استفاده نشده ، ذخیره بازخرید خدمت سنوات پرسنل

10- بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق

11- تهیه گزارش سالیانه در خصوص ریز مبالغ پرداختی حقوق ومزایا و.