معرفی واحد

 

معرفی واحد

مسئول واحد  : علی الهی

سابقه خدمتی : 23سال

شرح وظایف  کارپرداز

1. کلیه خریدهاالزام به داشتن درخواست خریدخوا ناودستورمقام مجاز مالی وپس ازتأمین اعتبارلازم اقدام به خریدنماید.

2. درزمان خریدبه نوع کالای خریداری شده دقت نمایید،طبق درخواست بیمارستان ومسئولین واحدونظریه کارشناس فنی اقدام به خریدنماید.

3. درهنگام خریدشخصاًحضوروبانازلترین بهای ممکن خریداری وقبل ازخریداگرازمبلغ معادلات کوچک بالا برودحتماً سه فقره استعلام بهادرپاکتهای دربسته از سه فروشنده معتبرکه دارای کداقتصادی ویاکدپستی ویانمایندگی انحصاری فروش کالاباشدتهیه ونسبت به بازگشایی آن درحضورمسئولین درفرم مخصوص صورتجلسه اقدام نماید وپس ازتعیین وبررسی قیمتهااقدام به خریدنماید.

4. درزمان خریدکالاحتماً به نوع جنس خریداری شده شامل ابعاد،ساختویامدل ومشخصات فنی کامل جنس اعم ازرنگ،جنس،وزن،تعدادوسایر...دقت نمایدتماماًدرفاکتورخریدقیدوجنس تحویل گرفته شده به انبارتحویل گرددودرصورت امکان شخصاًجنس خریداری شده راتحویل گرفته وحمل نماید.

5. کارپردازموظف است درزمان خریدکالاواخذفاکتوربدون قلم خوردگی وقیدتاریخ ومشخصات کامل خریداروآدرس وکداقتصادی وکنترل جمع مبلغ ونوشتن اعدادبه حروف اقدام نماید.

6. کارپردازموظف است دربدوخریدرعایت کلیه نکات آئین نامه مالی ومعاملات دانشگاه رارعایت درصورت عدم آگاهی حتماًقبل ازخریدسوال واطلاعات لازم کسب سپس اقدام به خریدنماید.

7. کارپردازبعدازخریدوتحویل جنس به انبارنسبت به پی گیری اسنادثبت دردفاترمربوطه وتنظیم خلاصه ورسیدگی وآماده نمودن جهت پرداخت شخصاًاقدام نماید.

8. کارپردازبعدازدریافت درخواست خریدنسبت به دسته بندی خریدبه صورت فوری وغیرفوری به تشخیص مسئول تدارکات اقدام نمایددرصورت هرگونه مشکلیفوراًمراتب رابه مسئول مربوطه اطلاع تادرخصوص رفع مشکل وپی گیری لازم اقدام گردد.

9. کارپردازدربدوخریدوامضاءهرگونه سندحتماًازجزئیات سندمطلع وپس ازامضاءتمامی مسئولیت قانونی وشرعی به عهده وی میباشد.

10. کارپردازموظف است کلیه اسنادپرداخت شده وغیره راطبقه بندی نموده ودردفاترخودثبت ورسیدپرداخت نگهداری وزمان پرداخت مدارک مستندبانکی ویانقدی پرداخت داشته باشد.

11. کارپردازموظف است ازنظراخلاق اسلامی واداری ورعایت تمامی نکات ارباب رجوع وفروشنده وطلب کاران وسایررابنماید.

12. کلیه مواردموردنیازدرخریدهای داخل شامل:درخواست خرید،فاکتورجدید،رسیدیاحواله انبار،رسیدفرسوده انبار درصورت نیارصورتجلسه ،

خریدکالا،صورتجلسه نصب،گواهی انجام کارودرصورت نیازقراردادوسایرمواردموردنیازاسنادتهیه وپیوست نماید

13.انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق