معرفی واحد


درامد

معرفی واحد

مسئول واحد : 

مدرک تحصیلی :

تعداد کارکنان واحد :4نفر

بر اساس طرح خودگردانی بیمارستان ها ، تامین کلیه هزینه های بیمارستانها و مراکز آموزش درمانی و غیر از حقوق پرسنل رسمی و پیمانی از محل درآمد اختصاصی آنهاست که این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی و اتکا این واحد ها به درآمد اختصاصی هردو را حکایت می کند . مدیریت این مراکز چاره ای جز اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ندارند ،بخش اعظمی از درآمد های اختصاصی هر واحد از طریق عقد قرارداد با سازمان های بیمه ای و ارائه خدمات درمانی و افراد بیمه شده آنها تامین می گردد در واقع کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری و سرپائی ، کنترل داروهای مصرفی و اقدامات پاراکیلینیکی و محاسبه پرونده بر اساس پرداختی بیمه و ارسال به موقع اسناد به سازمان های بیمه گر و همچنین پیگیری وصول کلیه مطالبات از سازمان های بیمه گر از فعالیتهای این واحد است واحد درآمد در طبقه هم کف در مجاورت واحد حسابداری قرار دارد

شرح وظایف واحد درآمد

1)پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

2)تعیین و آموزش منشی بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

3)پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

4)پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

5)تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

6)تهیه گزارش تخفیفات

7)برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد منشی بخشها

8)جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

9)کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است .

10)دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

11)برگزاری جلسات آموزش با منشی ها و مددکاری و نمایندگان مقیم بیمه

12)بازدید از واحد درآمد بیمارستان ها و بررسی علل کسورات و پیگیری و نظارت بر اجرائی شدن مقررات

13)تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی

14)ساماندهی بخشهای آزمایشگاه ، داروخانه، رادیولوژی و اتاق عمل ها ، با ایجاد واحدی به نام کنترل کیفی که کنترل ونظارت بر واحد های فوق را بعهده دارد.

15)تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه بوسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن

16)ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده

17)کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی

18)نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر

19)سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت

20)اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد

21)ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های 1 ماهه و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، تبصره 15 ،و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)