معرفی واحد

معرفی واحد

امین  اموال : حیدر محمدی با 29سال سابقه کاری

شرح وظایف

1-رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

2- تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی

یا درخواست کننده کالا

3- کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

4- صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

5- کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16

هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

6- تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

7- به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

8-تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،

مدل،سریال،ابعاد ورنگ

9-ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

10-پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

11-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

12-تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

13-تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

14-تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

15-در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

16-اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

17-اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی

 قدیمی وجدید درنرم افزار اموال

18-دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت

در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها

 

معرفی واحد انبار

 

 

مسئول واحد : رحمت محمدی با 20سال سابقه کاری

 

شرح وظایف

 

الف. برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود
ب. همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
ج.نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان
1.مشاهده عینی کالا و ثبت دقیق صرفا براساس مشاهده عینی نه براساس فاکتور ارائه شده
2.صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
3.صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
4.صدور فرمهای مرجوعی ، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
5.صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
6.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوین مالی
7.طبقه بندی ، تنظیم ، و کدگذاری کالا
8.همکاری با حسابداری انبار
9.ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط
10.دریافت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز سازمان از واحدهای گوناگون و بررسی و رسیدگی به آنها
11.درخواست خرید کالاها به واحد سفارشات خارجی یا تدارکات داخلی ،در صورت عدم موجودی کافی
12.مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی ماننده سرقت ،صدمه،ضایعه و حادثه ،از طریق طبقه بندی ،قفسه بندی چیدن و جای دادن صحیح آنها
13.پیش بینی برنامه ریزی و کنترل مواد و انبار گردانی متناسب با نوع شرکت و مواد
  و کالاها
14.تحویل گرفتن اقلام دریافتی و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و کارتهای مربوط
15.صدور اقلام مورد نیاز به واحدهای گوناگون مطابق با درخواست های و سفارشات کتبی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای مربوطه
16.تهیه گزارشات لازم در مورد ضایعات ،موجود و نظرات اصلاحی