معرفی واحد

 

معرفی واحد امور اداری

 

رئیس امور اداری: رشید احمدیان

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی:

 از سال 1381 تا 1384ICU1-مسئول بخش 

2-مسئول اورژانس از سال 1384 تا1385

3-نظارت بر درمان از سال1385 تا 1387

4-مدیر بیمارستان از سال1387 تا 1391

5-مسئول امور اداری از تیرماه 1391 تاکنون

 

 

 

 

شرح وظایف امور اداری

1-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

2-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .

3-سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

4-تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

5-صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

6-نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .

7-شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

8-انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحدتشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

9-تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .

10-انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحدکارگزینی .

11-  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .

12-برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی

13-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

14-  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

15-  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

16-  تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

17-نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

18-  نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه

19-همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

20-  نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه

21-  نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد

22-  نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

23-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .