کارگزینی

 

معرفی واحد کارگزینی وبایگانی

مسئول واحد : فریدون حاتمی

مدرک تحصیلیی : دیپلم

سابقه خدمتی : 25سال

مسئول واحد بایگانی : فریدون کرمی

شرح وظایف کارگزینی

1.تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن بااطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2-.انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند(پایان طرح خدمت، بازنشستگی ، فوت)

3.انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

4. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

5.اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6.تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

7.شرکت در جلسات مختلف بر حسب نیاز

8. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

9.مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

10  .اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

11. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

12.  اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

13.تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق

14.تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل

15.صدور احکام افزایش سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و مقررات مربوط

16.پیگیری لازم در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه

17.  شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی

18.ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش ، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام مافوق

19.انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره

20.  تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه

21.همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

22.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق