گلیس 

معرفی مدیریت بیمارستان

معرفی پرسنل 2

مدیر بیمارستان :  نیاز عزتی زاده

 

مدرک تحصیلی :ارشد داخلی جراحی

 

سوابق مدیریتی:شرح وظایف مدیر بیمارستان

سال1388 سرپرستار بخش اورژانس و سوپر وایزر در طول سنوات خدمتی و دارای سوابق آموزشی و همکاری با دانشگاه  پرستاری در سال 1398 مترون بیمارستان درسال 1393 تا 1395 کارشناس اقتصاد درمان در سال 1395تا 1397 و سوپر وایزر آموزشی -از سال 1399 تا بحال مدیریت بیمارستان-ریاست هیِئت مدیره نظام پرستاری حوزه اسلام آباد غرب- سرپل ذهاب و توابع از سال 1398-عضو شورای فرهنگی و شورای امر به معروف و نهی از منکر

1.مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2.اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

3-هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

4.هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی وپیراپزشکی

5.شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

6.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7.کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

8.تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9.تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10.نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنام هها

11.ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12.تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14.نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15.شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

16.مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

17.ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

18.هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

 

گلیس