رسالت بیمارستان

 

 

گلی

رسالت بیمارستان(Mission)

 

           بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب :

رسالت خود را  با  ارائه مستمر  خـدمات با کیـفیـت به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیماران ، با رعایت  منشور حقوق بیمار بر اساس اصول زیر تامین می نماید:

1-تلاش در جهت اجرای فرآیند های مبتنی بر استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان و در راستای آن استقرار نظام حاکمیت بالینی

2-تلاش در جهت اجرای استانداردهای ایمنی بیمار در بیمارستان

3-ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق درک و برآورده نمودن نیازهای بهداشتی درمانی و رفاهی بیماران و همراهان آنان

4-آموزش به  بیماران و همراهان آنان با استفاده از امکانات، تجهیزات و فناوری نوین در چارچوب ارزشهای اخلاقی و اسلامی به منظور ایجاد بستری مناسب جهت  دست یابی آنان به زندگی سالم.

گلی

 

چشم انداز بیمارستان ( Vision )

ما برآنیم:

 تا با توجه به شرایط خاص جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و محرومیت منطقه و با استفاده از منابع درون و برون سازمانی ، از طریق بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان و تامین ایمنی و ارتقا سلامت بیمار ، همراهان و کارکنان ، به عنوان برترین بیمارستان استان  در سطح شبکه های بهداشتی درمانی تا سال 1395 شناخته شویم.

 

گلی

 

ارزشهای حاکم بر بیمارستان

 

1-پیروی از احکام دین مبین اسلام

2-رضایت مندی وتکریم ارباب رجوع وپاسداری ازکرامت انسانی

3-قانون مداری

4-رعایت عدالت درارائه خدمات

5-رعایت اصول صرفه جویی واخلاق حرفه ای درارائه خدمات

6-تعهدووجدانکاری

7-رعایت منشور حقوق بیمار

 

گلی