سوپروایزر کنترل عفونت

 

 

معرفی واحد کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت :مریم صادقی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی :مسئول بخش اطفال ازسال91تا96/مسئول کنترل عفونت تاکنون


شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش

2-بکارگیری نتایج پژوهش ها ومطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی

3-همکاری در توسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ،دانشجویان وسایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری وکنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4-شرکت در جلسات ودوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود.

5-تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت

6-ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7-نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستانی در خصوص عفونت های بیمارستانی وپی گیری اثر بخشی آموزشی

8-بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی وپیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9-تهیه وتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه وسایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته عفونت

10-نظارت وارزشیابی از اجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی وگزارش نتایج به کمیته مزبور

11-نظارت وکمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود

12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق،کنترل وارزشیابی وبروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارش ودریافت دستورالعمل های اجرایی

عملکردواحد کنترل عفونت

1-آموزش پرسنل در زمینه شناسایی و مبارزه با عوامل عفونی .

2- نظارت بر استفاده از مواد گندزدا در بیمارستان.

3- نظارت بر اجرای صحیح مصوبات کمیته کنترل عفونت.

4- بالا بردن سطح ایمنی پرسنل با انجام واکسیناسیون به صورت سالیانه.

5- بررسی وضعیت عفونی بیماران با بازدید ماهیانه بخش ها.

6- تشکیل کمیته کنترل عفونت به صورت بحرانی در صورت بروز عفونت.

7- انجام آزمایشات و اقدامات لازم برای افرادی که نیدل استیک می شوند.

8-ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت وبیماریهای نو پدید و بازدید جهت کادر درمان

9- نصب پیامها ودستور العملهای بهداشتی در بخشها

10- تهیه مطالب آموزشی کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی

11- بر گزاری کلاسهای آموزشی جهت و جلسات آموزشی  جهت کادر پرستاری وخدمات در زمینه های مراقبت از خود ،اصول صحیح شستشو وضد عفونی ،چگونگی نحو ه مصرف  ضد عفونی کنند ه ها ونکات ایمنی

12- آموزش چهر ه به چهر ه در زمینه کنترل عفونت به کادر در مان وخد مات

13- آموزش شستن دست به پرسنل پرستاری وخد مات و دستور العمل سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت دست در کلیه واحد های درمانی

14- آموزش به پرسنل پرستاری وخدمات در زمینه رعایت نکات بهداشتی و رعایت نکات ایزولاسیون در بیماران عفونی و واگیر دار