سوپروایزر آموزشی

معرفی واحد

سوپروایزر آموزشی : نیازعزتی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی: سرپرستار بخش اور‍ژانس درسال 1388/مترون بیمارستان درسال 94/سوپروایزر آموزشی از سال 96تاکنون

 

                                                                                                                                                                               

   

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2- تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

3-  تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان / بیماران ، رده­های مختلف پرسنل پرستاری و پرسنل جدید الورود) با در نظر داشتن اولویتها

4-  تدوین برنامه­های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود (مددجویان/ بیماران، کارکنان پرسنل جدید الورود و ...)

5- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش­های مرتبط

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان

7- تهیه و تنظیم برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری

8-  پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

9-  تدوین برنامه­های آموزشی مستمر جهت گروههای خاص(گروه کد احیا قلب و ریه، حوادث غیرمترقبه، اورژانسهای کنترل عفونت و ....)

10 -  تشکیل کمیته آموزش

11- پیشنهاد تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامعه آموزشی واحد ذیربط

12- ایجاد زمینه­های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

13-  همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی

14- همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری

15- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر در امر آموزش

16- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

17-  شرکت فعال در سیمنارها ، کنگره­ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات

18- ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و ...)

19- همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی

20- هدایت و آموزش کارکنان:

الف )جهت حسابرسی کیفی خدمات

                 ب)ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات

                 ج)ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو بیمار

21- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزشی واحدهای ذیربط

22- هدایت و آموزش در جهت جزوات، پوسترها ، فیلم­ها و پمفلت­های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

23- ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

24- کنترل و نظارت بر آموزش­های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

25- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

26- ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده از طریق:

                   الف )کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

                   ب)بررسی رضایت مندی مددجویان

   ج)بررسی رضایت مندی کارکنان

27- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده­های مختلف پرستاری (در شیفتهای مختلف) در برنامه­های آموزشی

28- مشارکت در کمیته ارزشیابی مستمر پرسنل

                29-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق