سوپپروایزر بالینی

 

 

معرفی  واحد

 سوپروایزر بالینی صبح: مرضیه گلزاری

 مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

سوابق مدیریتی

1-سرپرستار اورژانس در سال 1385

2-سرپرستار بخش جراحی مردان در سال1388

3-سوپروایزر بالینی از سال 1387تاکنون

سوپروایزرهای درگردش

        مهناز رضایی (22سال سابقه کاری)

       سمیرا ابراهیمی (15سال سابقه کاری)

      شکرمرادی (14سال سابقه کاری)

    (   زیبا رشیدی( 14سال سابقه کاری


شرح وظایف سوپروایزر بالینی

1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی و توانبخشی

3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

4- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

5- مشارکت و همکاری در برنامه ریزیهای آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان/ بیماران...

6- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان/ بیماران

7-تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد،...واحدهای ذیربط

8- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

9- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری( مربوط به کارکنان، مددجویان/ بیماران، محیط و...) و اقدام جهت حل آنها

10- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

11- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم ما بین افراد

12- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

13- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری( آموزشی،پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و ...)

14- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تامین نیروی انسانی،تجهیزات و امکانات و...)

15- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ،مرکز بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی و...

16- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری ( رعایت مقررات اداری/ رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و...)

17- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب(چک لیست و...)

18- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

19- هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها

20- ارائه راهنمائیهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

21- مشارکت و همکاری در جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی ها، شرح وظایف و...

22- ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار (بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و...)

23- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

24- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی/ بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

25- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

26- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

27- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ...

      28  - انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق