معرفی پرسنل 4

             

گلک

معرفی واحد خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری :مرضیه گلزاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی

17  سال سابقه کار 2 سال مسئولیت بخش اورژانس در سال 1384 تا 1386- مسئولیت بخش مردان از سال1386 تا 1389 و از سال 1384 تاکنون عضو نظام پرستاری و عضو بسیج جامعه پزشکی  و از سال 1387 تاکنون سوپر وایزر بالینی -تدوین کتاب : از دستاوردهای بیمارستان در سال 1396و از سال 1399 تاکنون مترون بیمارستان سال 1387 سابقه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

شرح وظایف مدیریت پرستاری

1-تنظیم برنامه سوپروایزرهای کشیک

2-تنظیم برنامه ماهانه پرسنل کادر درمان بیمارستان

3-نظارت بر کار بخشهای فعال بیمارستان بصورت شبانه روز

4-هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته.

5-تشکیل جلسات جهت حل مشکلات بخشها با حضور سرپرستاران کلیه بخشها و سوپروایزران

6-هماهنگی با پزشکان آنکال سرویس های مختلف

7-برآورد نیروی درمانی مورد نیاز براساس ضرایب اشغال تخت و ضرایب بخشهای مختلف در بیمارستان

8-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کادر درمان بیمارستان

9-تشکیل کمیته های بیمارستان با حضور اعضاء

10-مشارکت در طرحهای پژوهشی

11-همکاری و هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته

12-هماهنگی با دفتر پرستاری و معاونت درمان در اجرای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی

وضعیت نیروی انسانی

مدیر خدمات پرستاری:  رضا صادقی

سوپروایزر  بالینی صبح : 2نفر

سوپروایزر آموزشی : 1نفر

سوپروایزر بالینی در گردش : 5نفر

سوپروایزر کنترل عفونت : 1نفر

 

گلک