معرفی بخش

 


معرفی بخش

سرپرستار بخش : زهرا کریمی کارشناس پرستاری

مسئول فنی بخش : دکتر احمد رضا بیگلری متخصص اطفال ونوزادان

بخش نوزادان با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 15 تخت فعال (7تخت NICU و8 تخت نوزادان )با پذیرش تخصصی در طبقه هم کف بیمارستان درمجاورت بخشهای اطفال و  ICUقراردارد.بازسازی این بخش درخردادماه سال 1394به پایان رسید

در این بخش خدمات تخصصی به کلیه نوزادانی که نیازمند به مراقبت هستند مانند :پره مچور ،HMD , RDS,VLBW,Sepsis,Poorfeeding,IUGR,، ,UTIپنومونی ،تب ،دهیدراتاسیون ،دیسترس تنفسی ،تشنج و....در این بخش بستری می شوند.ارائه  می گردند .

وضعیت نیروی انسانی

stafe بخش : یک نفر

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 7 پرستار

تعدادخدمات :3نفر

تعدادپزشکان متخصص: 3نفر(د.بیگلری ،د.آریان، د.حسینی )

 

قوانین ومقررات بخش

1-آشنایی با فضای بخش

2-آشنایی باوسایل وتجهیزات بخش ونحوه کارکرد آنها

3-آشنایی با ترالی اورژانس

4-آشنایی با دفاتر موجود در بخش

5-آشنایی با داروهای مصرفی بخش

6-آموزش شیردهی به مادران

7-آشنایی با علائم بیماریها مانند :دیسترس تنفسی ،گرانتینگ ،تاکی پنه ،تشنج ، سیانوز و.....

8-آموزش احیا نوزاد

9-آموزش نحوه رگ گیری ونمونه گیری

10-آشنایی با نحوه حل کردن داروها وتزریق وعوارض آنها

11-آشنایی با نحوه آماده سازی سرمها وغلظت الکترولیتها

12- آشنایی با نحوه انجام پروسیجرهای انجام  شده در بخش مانند LP گذاشتن کاتتر نافی ،اینتوباسیون ،چست تیوپ ،سونداژ NGT و.....

13-آشنایی با راههای اکسیژن تراپی وآ گاهی از عوارض آن

14- تکریم ارباب رجوع

15- ساعت حضور در بخش طبق دستور العملهای بیمارستان

16- دقت در انجام وظایف محوله ودر صورت بروز اشتباه اطلاع به مسئول مافوق جهت جلوگیری از عوارض احتمالی بعدی

نحوه پذیرش نوزاد در بخش NICU

1-تشکیل پرونده

2-معرفی خود به همراهان ودادن توضیحات لازم در مورد بیماری ، نحوه درمان واقدامات درمانی لازم ودفترچه بیمه

3-آموزش در مورد فضای بخش و اتاق مادران

4-گرفتن نوزاد از همراهان جهت اقدامات درمانی

5-زدن دستبند هویتی ونوشتن تابلو مشخصات بیمار

6-در صورت نیاز گذاشتن اکسیژن ،ساکشن کردن ،گرم کردن نوزاد

7-در صورت نیاز گرفتن IVLin ونمونه های آزمایشگاهی طبق دستور پزشک

8-  تزریق داروهای Stat   بعداز چک دستورات داده شده توسط پزشک معالج

9-انتقال به تخت (کات ،انکوباتور ،ونتیلاتور ،فتوتراپی )

10-سرنویسی پرونده

11-ثبت در دفتر پذیرش و برگ آمار روزانه

12-گرفتن شرح حال ونوشتن گزارش پرستاری در فلوشیت ودر دفتر گزارش پرستاری

13-نوشتن آزمایشات و کشتها در دفتر آزمایش جهت پیگیری جوابها

14-انتقال order پزشک به کاردکس

15-وزن کردن نوزاد قبل از دارو درمانی جهت تزریق دوز داروی صحیح

نحوه ترخیص نوزاد در بخش NICU

1-نوشتن دستور ترخیص توسط پزشک معالج

2-نوشتن خلاصه پرونده وتکمیل پرونده توسط پزشک ترخیص کننده

3-چک دستورات پزشک ونوشتن گزارش ترخیص در فلو شیت

4-تکمیل برگه تجهیزات مصرفی طبق دارو وتجهیزات مصرفی نوشته شده در پرونده

5-در آورد ن خلاصه پرونده از داخل پرونده  وتحویل آن به بیمار 

6-تحویل دادن گرافیها وکپی سیتی اسکن به همراهان

7-نوشتن داروهای مصرفی بعداز ترخیص در دفترچه بیمار توسط پزشک معالج

8-تهیه داروها توسط همراهان وآموزش نحوه دادن داروها به مادر ویکی از همراهان

9-تکمیل برگ آموزش به همراه بیمار ودادن توضیحات لازم در رابطه با ادامه روند درمان ،پیگیریهای لازم ،طریقه دادن داروها وامضاءبرگه فوق توسط مادر

10- ارسال پرونده تکمیل شده به واحد ترخیص

11-نوشتن تاریخ ترخیص در دفتر پذیرش وترخیص وثبت در برگه آمار روزانه

12- خارج کردن آنژیوکت بعد از تسویه حساب

نحوه گرفتن شرح حال

1-ساعت وتاریخ ورود به بخش

2-نحوه پذیرش نوزاد (ازچه قسمتی ،توسط چه کسی  )

3-شرایط بالینی نوزاد در هنگام پذیرش (رنگ پوست ،داشتن تنفس ودرصورت داشتن تنفس نوع آن قید شود ،هایپو ترم یا هایپرترم ،داشتن استغراغ ،خشک بودن نوزاد ،سرفه ونوع آن ،خس خس سینه ،گرفتگی بینی )

4-سن ،جنسیت نوزاد ،وزن هنگام تولد ،تاریخ وساعت زایمان ،نوع زایمان ،سن حاملگی

5-اطلاع از انجام واکسیناسیون وتست غربالگری

6-گرفتن شرح حال از والدین (نام و نام خانوادگی والدین ،سن ،شغل والدین ،میزان تحصیلات ،نوع بیمه ،مشکلات دوران بارداری ،داروهای مصرفی در طول بارداری ،داشتن بیماری خاص ،وجود بیماری های فامیلی ،تعداد بارداری ،تعداد فرزندان و سن وجنس آنها ،سابقه سقط یا مرده زایی ،زایمان سخت ،وجود زردی در بچه های قبلی ،عفونتهای دوران بارداری ،احتمال بستری ویا عمل جراحی در گذشته ،تزریق آمپول روگام )

7-سوال در مورد بیماری نوزاد (ازچه زمانی دچار مشکل شده است ،ازمادر بخواهید مشکل نوزاد را دقیقا بیان کند )

8-اطلاع از نحوه شیر خوردن نوزاد وبررسی جهت دهیدرا تاسیون

9-بررسی سینه های مادر از جهت داشتن شیر ،التهابات ،ماستیت ،شقاق نوک سینه

10- وجود ساکینگ

11- وجود نفخ شکم وداشتن دفع ودیورز 

12- توجه به بیقراریهای نوزاد

قوانین ومقررات بخش ویژه نوزادان

 

1.لباس فرم پرسنل بخش آبی روشن به همراه اتیکت  میباشد

 2. قبل از حضور بر بالین نوزاد دستها با محلول مخصوص ضدعفونی شود

3.ساعت حضوردر بخش درشیفت صبح (بالباس فرم )ساعت 8 صبح

4.ساعت حضور دربخش درشیفت عصر (بالباس فرم)13:45

5. ساعت حضور دربخش در شیفت شب (بالباس فرم) ساعت 19:45

6. تغییر وتحول بخش باید بربالین نوزاد صورت گیرد

7.در هنگام تحویل نوزاد موارد زیر رامد نظرداشته باشید

1-وضعیت تنفس ،داشتن اکسیژن وطریقه مصرف آن ،مقدار اکسیژن دریافتی

2-شیر خوردن نوزاد ،مقدار آن ،تحمل شیر،فاصله بین شیردهی ،استفراغ ،نفخ ،دفع نوزاد

3-داشتن دیورز ازنظر تعداد دفعات دفع ادرار ،رنگ وحجم آن

4-چک رفلکسهای نوزاد

5-رنگ پوست وتورگور پوستی

8. تحویل گرفتن اتصالات نوزاد :آنژیوکت،سوند ،لوله تراشه،سوند معده ،چست تیوپ ،کتتر نافی ،پروپ ،سوند های مربوط به اکسیژن (تمامی اتصالات باید تاریخ داشته باشد )

9. موارد قابل پیگیری که در پایان دفتر گزارش پرستاری هم باید قید شده باشد

10. وضعیت بستری نوزاد (انکوباتوریاوارمر ،کات ،فتوتراپی )

11.در صورت وجودمشکل یاداشتن علامت خاصی برروی بدن نوزاد حتما هنگام تحویل  شیفت توضیح داده شود

12. دادن دارودرساعت مقرر وبر بالین نوزاد

13. همراهی باپزشک در هنگام :ویزیت ،گذاشتن چست تیوپ وانجام lp  

14. همکاری بامسئول بخش در برنامه ریزی ماهانه

15. داشتن اطلاعات لازم در مورد نوزادان بخصوص نوزادان بدحال وبه روز بودن اطلاعات

16. داشتن روابط حسنه باپرسنل بخش وسایر بخشها بخصوص مترون وسوپروایزرها

17. دقت لازم در کارهای درمانی مخصوص بخش که شامل:

پذیرش وترخیص نوزاد ،گرفتن شرح حال دقیق در هنگام پذیرش ،نمونه گیری (شریانی ووریدی،آزمایش ادرار،مدفوع)،IV LIN ،اکسیژن تراپی ،کمک به نوزادان بدحال ،اطلاع به پزشک درمورد جواب آزمایشات ووضعیت بالینی نوزاد ،کمک دراحیا نوزاد واینتوباسیون گذاشتن سوندمعده ،شستشوی معده ،دادن شیر ،آموزش شیردهی و.........

 

 

18. تحویل گرفتن نوزادازاطاق عمل

19. همراهی نوزاد جهت انجام سونوگرافی وسیتی اسکن

20. مانیتورینگ سیستم های حیاتی                                                                                                          

21. انجام مراقبت های لازم قبل، حین و بعد از تزریق سورفکتانت و گزارش مورد ضروری به پزشک                      

22. بررسی آزمایشات؛ از قبیل الکترولیت ها،سنجش گازهای خونی                                                                       

23. تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت مددجو  

24.در موارد ضروری انجام اقدامات احیاء قلبی و ریوی و تنظیم و به کارگیری دستگاه                           

25. انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی                                                                                            
26.گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات                                                                                    

27. همراهی و نظارت پرستار ( حمایت حیاتی نوزاد ) حین انتقال جهت اعزام        

28. مشاوره و امور پاراکلینیکی
29. مراقبت های    پرستاری لازم قبل، حین و بعد از کلیه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی   (پونکسیون، - کاتتر نافی )                                                                                                      ‌30. نظارت بر صحت عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی بخش                                                                    
31. حمایت و آموزش خانواده نوزاد

32. نظارت بر کار خدمات