سرپرستار

شرح وظایف سرپرستار بخش

الف جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1-بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2-تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3-.برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4-تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار (
6-برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8-برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
9-پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10-.برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب سازماندهی :
-12 تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
-13 توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
-14. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
-15  انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
-16 ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
-17 شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
-18همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
-19 ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
-20. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
-21مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
-22 مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
-23. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
-24. کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
-25تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
-26ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و( ...
-27  نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و .....
-28.کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

29-کنترل وچک پرونده بیمار درهنگام ترخیص

30-کنترل وچک روزانه ترالی احیاء

31-کنترل وتنظیم اضافه کار وطرح مشارکت ماهانه پرسنل

32-  مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت)

33-.نظارت برتکمیل کلیه فرمهای  آمار ی ماهیانه

34- کنترل ونظارت برنحوه تحویل بیمار

35- آشنایی کامل به احیاء  CPR

36-. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها

37- همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

38-شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص

39- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق