پرستار

 

شرح وظایف پرستار

 

1. اشنایی مدد جو و خانواده بافضای فیزیکی ،تجهیزات و تیم درمان

2.انجام مشاوره پرستاری با مدد جو وخانواده درخصوص فرایند های درمانی ومراقبتی جهت کاهش اضطراب

3.پذیرش و تحویل بیمار،مدارک بیمار پس از جراحی توسط پرستار

4.حفظ و مراقبت از راه هوایی از نظر تهویه تنفسی و اکسیژناسیون

5.تشویق مدد جو به سرفه و تنفس عمیق و کمک درانجام فیزیوتراپی تنفسی

6.اتصال مدد جو به  دستگاه تهویه مکانیکی و تنظیم ان با نظر پزشک

7.کنترل و تنظیم پارامتردستگاه ونتیلاتورباتوجه به و ضعیت تنفسی مدد جو

8.مانیتورنیگ قلبی از نظر ریتم،تعداد واختلالات ریتم

9.بررسی و کنترل سطح هوشیاری

10.کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت مددجو

11.مراقبت ازIV  Line بیمار واتصال ان به وسایل مربوطه

12.کنترل فشار ورید مرکزی و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیازباتوجه به تجویز پزشک

13.ارزیابی عملکرد  chect tube،NGT،سوند فولی وثبت گزارش موارد غیر طبیعی

14. ارزیابی مددجو از نظر هایپو ولمی وهایپر ولمی به منظور تنظیم و تعادل مایعات بدن

15.حفقظ وتامین دمای محیطی و مرکزی بدن مدد جو

16.گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک

17.بررسی ازمایشات روتین بخش وگزارش موارد ضروری به پزشک

18.بررسی وضیعیت عملکرد  تنفسی مددجو

19.انجام ساکشن ترشحات راه هوایی از طریق لوله تراشه ، تراکیاستومی osotracheal     ،               Nasotracheal

20.همکاری درجدا کردن بیمار از تهویه دستگاه تهویه مکانیکی(Weanininj)

21.خارج کردن لوله تراشه بانظر پزشک وانجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو

22.ارزیابی کمی وکیفی ترشحات درن ها و همکاری با پزشک درخارج کردن درن ها

23.تعویض I.V line  وپانسمان ها بر اسا س پروتکل

24.مانیتورینگ وضیعیت انعقادی مدد جووگزارش موارد غیر طبیعی و انجام تدابیر پرستاری

25.مانیتورینگ قلب ،تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک درصورت لزوم و انجام اقدامات فوری درصورت بروزدیس ریتمی های خطرناک

26.انجام اینتوباسیون درمواردضروری

27.انجام اقدامات  احیا قلبی وریوی (CPR) 

28.تنظیم وبکار گیری D.C  شوک 2 در موارد ضروری

29.مشاوره وآمادگی مددجو ازنظر جسمی وروحی جهت گذاشتن iABP  

30.همکاری با پزشک در جهت گذاشتن بالن پمپ

31.بکارگیری مراقبتهای پرستاری به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان توهم بی قراری حرکتی و.....

32.مراقبت وکنترل مددجو متصل به بالن پمپ از نظر دستگاه وپیشگیری از بروز عوارض

33.ارزیابی مداوم وضعیتIV  لاین های وریدی وشریانی وانجام تدابیر پرستاری ضروری

34.تشخیص وکنترل بی قراری مددجو وبه کارگیری تدابیر پرستاری

35.تنظیم میزان محرک های حسی به منظور تقویت حسی بیمار

36.ارزیابی مبتنی  برمشاهدات وانجام تدابیر پرستاری در راستای پیشگیری وکنترل عوارض ناشی از جراحی

37.ارزیابی وضعیت درد مددجو وارائه تدابیر پرستاری جهت تسکین درد

38.همکاری با تیم درمان در انجام فرایند های تشخیصی ، درمانی وتوانبخشی

39.بررسی وکنترل سطح هوشیاری بیمار

40.ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده