سرپرستار

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)

شرح وظایف سرپرستار اور‍ژانس

1-کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

2- بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت )تقسیم کار(

6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار

7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد

8- از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

9- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........( مراقبت از خود و توان بخشی(

10- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن

11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت

12- برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری

13- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه

14- برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده

15- توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

16- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

17- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

18- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

19- نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود

20- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

21- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط)شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها،نقایص،نیازها )

22- .مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش

23- مشارکت و همکاری در آموزش پرسنل جدیدالورود در واحد مربوطه

24- مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری

25- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

26- تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه

27- کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه

28- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و...

29- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان

30- ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده، و ....

31- کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص

32- کنترل و چک روزانه ترالی احیاء

33- کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل

34- مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمان و تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ) بر حسب ضرورت(

35- نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهای آمار ماهیانه

36- کنترل و نظارت تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی

37- کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار

38- احیا) CPR آشنایی کامل)

39- همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها

40- آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ، موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها

41- همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

42- شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای پرستاری ، برنامه ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص

43- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق