معرفی بخش

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)


جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)

معرفی بخش

سرپرستار بخش :علی عسکرنظری

مسئول فنی بخش: خانم دکتر افسانه باقری جراح عمومی

اورژانس بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در پایین ترین طبقه بیمارستان ونزدیکترین قسمت به درب ورودی بیمارستان می باشد.

اورژانس از دوبخش تشکیل شده است که بخش اول آن با مساحتی بالغ بر520متر مربع مربوط به بیماران سرپایی می باشد که این بخش در مردادماه 1390افتتاح گردید بخش دوم آن مساحتی حدود 300متر مربع دارد که درشهریور ماه 1392 افتتاح گردید.در این بخش اتاق تریاژ ، پذیرش ، اتاق معاینه ، اتاق تروما ، اتاق مسمومیت وسوختگی ، اتاق عمل سرپایی ، اتاق  CPR  ،و....وجود دارد .داروخانه نیز در این واحد قرار دارد که بصورت 24ساعته به ارائه خدمت می پردازد

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)

وضعیت نیروی انسانی

مسئول پزشکان اورژانس : دکترحمید صادقی پزشک عمومی

پزشکان عمومی : 10نفر

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 40نفر

تعدا دپرسنل بهیار : 3نفر

تعدادکمک بهیار :3نفر 

تعدادخدمات :3نفر

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)

 

درهر شیفت کاری معمولا 8پرستار ، که یک نفر مسئول شیفت ،یک نفر مسئول تریاژ ،یک نفربعنوان مسئول HIS، ویک نفر مسئول چک ترالی احیاء که درتیم احیاء بعنوان مسئول دارو می باشد .یک نفر کمک بهیار ویک نفر خدمات ویک نفر منشی بخش  حضور دارند

پزشکان اورژانس  بصورت شیفتی می باشند ودرهرکشیک 3پزشک عمومی حضوردارند دراورژانس سرپایی معمولا 3نفر پرسنل پرستاری (خانم وآقا )ویک نفر منشی بخش حضوردارند که درایام تعطیلات تعداد پرسنل پرستاری به 4نفر افزایش می یابد.

باتوجه به شرایط اورژانس درصورت داشتن نیروی درمانی کافی یک نفر پرسنل پرستار بصورت آنکال دردسترس می باشد که درشرایط بحرانی واعزام بیماران فرخوانده می شود

1-با توجه به اینکه اور ژانس این بیمارستان تنها مرکز شبانه روزی درمانی در سطح شهر می باشد. ماهانه بطور متوسط 12000 مراجعه کننده  دارد.

2-در اور ژانس به بیماران ترومایی ،داخلی،قلبی،ارتوپدی،جراحی عمومی، اطفال، چشم،ENT،زنان وزایمان،ارولوژی،نورولوژی ارائه خدمت مینماید.

3-درتروماسنتر داروخانه شبانه روزی دایر است.وتمام قسمتهای اورژانس مجهز به سیستم اکسیژن مرکزی می باشد.تروماسنتر دارای واحدهای CPR،تزریقات خانم وآقا،اتاق سوختگی ومسمویت و اطاق عمل می باشد. و دارای انبار تجهیزات انبار دارویی و اتاق اسناد ومدارک پزشکی میباشد.

4-محوطه اورژانس دارای پارکینگ برای آمبولانسها می باشد

5-شعبه بانک صادرات  یک واحد مستقر در بیمارستان دارد .که درمحوطه اورژانس است و شبانه روزی فعالیت مینماید.

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (9)