معرفی بخش

 

معرفی بخش

سرپرستاربخش: خانم زهرا شفیعی کارشناس پرستاری با14سال سابقه به عنوان سر پرستار بخش مشغول به کار می باشد.

مسئول فنی بخش : دکتر ایلخان رضایی متخصص داخلی

بخش دیالیز یا مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد ده تخت فعال با پذیرش فوق تخصصی در سه شیفت کاری در طبقه همکف جنب بخش اداری و داروخانه می باشد. در این بخش کلیه بیماران که دچار CRF، ARF و مسمومیت دارویی یا غذایی شده اند و نیاز به دیالیز پیدا می کنند پذیرش می شوند. این مرکز در چهاردهم اسفند ماه سال 76 با سه تخت شروع به کار کرده است

وضعیت نیروی انسانی

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : شش نفر پرسنل پرستاری که به صورت شیفت صبح و عصر دردیالیز کار می کنند.

تعدادخدمات :1نفر

تعدادپزشکان متخصص: دکتر ایلخان رضایی دکتر غلامرضا مراد حاصلی ودکتر سمیرا یار محمدی که یک روز در میان در سه شیفت کاری بیماران را ویزیت می کنند.

قوانین ومقررات بخش

1-لباس پرسنل بخش دیالیز پرسنل پرستار روپوش آبی و پرسنل خدماتی روپوش آجری

2-نیروی خدماتی کمکی بخش ساعت 30 / 7 صبح در بخش باید حاضر باشد

3-شیفت در بخش دیالیز روزانه به صورت سه شیفت چهار ساعته می باشد

4-پرستار رأس ساعت 45 / 7 دقیقه در بخش باید حضور یابد جهت آماده سازی دستگاه R – O و دستگاه همو دیالیز

5-بیماران بر اساس روز و ساعت مشخص شده از قبل در بخش حضور می یابند

6-پرستار بیماران را به نوبت بعد از وزن کردن بیمار از بیمار خواسته می شود که رویتختی که از قبل آماده شده جهت دیالیز دراز بکشد.

7-ابتدا پرستار خود را به بیمار معرفی می کند و بیمار را از نظر روانی آماده می کند.

8-سپس شروع به دگ گیری از بیمار می کند.

9-هر پرستار موظف است در هرشیفت کاری سه بیمار وصل کند.

10-شیفت کاری در بخش دیالیز به صورت صبح و عصر می باشد.

11-بعد از وصل بیمار به دستگاه علائم حیاتی بیمار کنترل می شود.

12-علائم حیاتی هر یک ساعت چک و در پرونده بیمار ثبت می شود.

13-در مورد بیماران بد حال هر 15 دقیقه عائم حیاتی چک و ثبت می شود.

14-همراهی در ویزیت با پزشک و چک دستورات پزشک در پرونده با ذکر تاریخ و ساعت و مهر و امضاء.

15-پرستار ترالی ایجاد را چک کرده و در دفتر ترالی احیاء را امضاء می کند و مهر می زند با ذکر تاریخ تکمیل دفتر برنامه پرسنلی.

16-تکمیل فرم دو برگی رژیم غذایی روزانه با مهر و امضاء پرستار واحد تغذیه.

17-تکمیل برد برنامه روزانه پرسنلی شیفت و مشخص کردن پرسنل آنکال و پزشک آنکال.

18-تکمیل برگه های درخواست آزمایشات پاراکلنیکی با مهر و امضاء پرستار و ارسال آن به واحد آزمایشگاه و ثبت در دفتر آزمایشات بخش.     

19-نوشتن گزارش پرستاری به صورت سیستماتیک

20-هپارینه و پانسمان کردن کاتتر بیمار و آموزش در مورد نحوه مراقبت از کاتتر

21-آموزش مراقبت از فیستول

22-نوشتن دفتر گزارش پرستاری توسط پرستار مسئول شیفت

23-گذاشتن دستگاه های همو دیالیز در پایان هر جلسه دیالیز در شستشوی مخصوص طبق برنامه روزانه، ماهانه که دارند

24-احیا کردن دستگاه های سختی گیر یک روز در میان

25-بیمار با دستور فوق تخصصی نفرولوژی جهت دیالیز به بخش مراجعه می کند

26-جواب آزمایشات آنتی ژن HBSA و HIV و HEV همراه بیمار باشند

27-در صورت منفی بودن آنتی ژن به بیمار نوبت دیالیز در هفته داده می شود

28-بنا به دستور کتبی فوق تخصصی نفرولوژی سه بار هر بار به مدت چهار ساعت در هفته باید دیالیز انجام شود

29-بیمار به انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه معرفی می شود. جهت تشکیل پرونده و گرفتن کارت بیماران همو دیالیز

30-معرفی بیمار به اداره بیمه مربوطه (مثل خدمات درمانی تامین اجتماعی و ... )جهت گرفتن دفترچه خاص

31-معرفی بیمار به مراکز بهداشتی جهت تزریق واکسن هپاتیت ب سه دوره کامل و ثبت آن در پرونده بیمار

32-نوشتن نوبت های دیالیز در روی سر نسخه و دادن آن به بیمار یا همراه او با ذکر تاریخ و ساعت مشخص

33-دادن کتابچه جهت آموزش تغذیه و فیستول به بیمار

34-توضیح دادن مقررات و شرایط کاری بخش به بیمار و همراه او

35-دادن آموزش به بیماران و همراه او در بدو ورود به بخش و حین دیالیز و بعد از دیالیز از نظر معرفی بخش و واحد های مربوطه، منشور حقوق بیمار، معرفی پرسنل، فعالیت فیزیکی مجاز، رعایت رژیم غذایی به زبان ساده و قابل فهم برای بیمار و همراه او و ثبت موارد آموزشی در فرم آموزش به بیمار که به امضاء پزشک و پرستار رسیده باشند.

36-نظارت بر کار خدمات و تاکید بر رعایت برنامه واشینگ بخش

37-در پایان بخش کاری شمارش دارو ها و تجهیزات مصرفی بخش و ثبت آن در دفتر دارویی