زایشگااه

عکس 1

معرفی بخش

مسئول بخش : فاطمه نیازی کارشناس مامایی با 14سال سابقه کار

مسئول فنی بخش : هر3ماه یکبار بصورت چرخشی یکی از  متخصصین  زنان وزایمان عهده دار می باشد

بخش زایشگاه با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 15تخت فعال با پذیرش تخصصی زنان وزایمان  درطبقه سوم درمجاورت بخشهای زنان و CCUقراردارد

 

وضعیت نیروی انسانی

تعداد پرسنل مامایی بخش :32 نفر

کمک بهیار :3نفر

تعدادپزشکان متخصص: 5نفر(د.دسترنج د.ناصری د.ایازی د.مهربان د.تبرک )

عکس 1

نحوه پذیرش بیمار در بخش

1.   مراجعه بیمار با نامه بستری پزشک یا بدون نامه بستری پزشک

2.   معاینه بیمار، TV، کنترل v/s ، کنترل FHR، گرفتن history از بیمار

3.  گزارش شرح حال بیمار به صورت تلفنی به پزشک معالج

4.  اگر دستور ترخیص داشت، بیمار ویزیت سرپایی محسوب می شود و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.

5.  اگر دستور بستری داشته باشد، جهت بستری پذیرش می شود.

6.   همراهان بیمار جهت تشکیل پرونده به پذیرش ارجاع می شوند.

7.  بیمار لباس بیمارستان را پوشیده و توصیه به تخلیه مثانه می گردد.

8.    IV Line  برقرار می شود.

9.   نمونه خون از بیمار گرفته می شود، طبق order دکتر ولی کلاً روتین CBCDIFF  BGRH  می باشد که به آزمایشگاه ارسال می شود.

10. دستورات دارویی طبق  Order دکتر اجرا و ثبت می شود.

11. گزارش های مربوطه به بیمار توسط ماما به طور کامل از شروع بستری تا پایان ترخیص به طور کامل ثبت می گردد.

 

 

عکس 1

نحوه ترخیص بیمار از بخش

1.  ابتدا باید پزشک معالج بیمار را ویزیت کرده باشد و دستور ترخیص در پرونده بیمار ثبت شده باشد.

2.   اگر بیمار C/S و یا NVD داشته باشد و نوزاد در بخش نوزادان بستری باشد باید ویزیت اطفال و واکسیناسیون نوزاد انجام شده باشد.

3.  آزمایشات و جواب های آن پیگیری شده و در پرونده ثبت و ضمیمه باشد.

4.   دستورات دارویی به طور کامل اجرا شده باشد.

5.   نسخه دارویی به بیمار داده شده باشد.

6.   دفترچه بیمار  توسط مامور بیمه تأیید شده باشد.

7.   آموزش های علائم خطر و پیگیری های بعدی به همراهان و بیمار داده شود و در پرونده درج شود.

8.   گزارش نویسی پرونده بیمار به طور کامل « تمام برگه ها » ثبت شده باشد.

9.   تسویه حساب از طریق HISانجام می شود وهمراه به بانک صادارات داخل محوطه بیمارستان مراجعه می نماید  

10. برگه تسویه حساب باید به زایشگاه آورده شود

11. آنژیوکت بیمار توسط ماما خارج می گردد

12. لباس بیمار تعویض شده و بیمار مرخص می شود.

عکس 1

 

شرح وظایف مامای مسئول بخش

1-جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی

2-خط مشی جهت واحد مربوط در راستای اهداف کلی سازمان

3-برنامه ریزی به منظور بهبود کیفیت خدمات مامائی در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط

4-برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها,دستورالعملهای مربوط به خدمات مامائی

5-تعیین وظایف و تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

 • کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه.
 • جمع آوری و تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت ,امکانات و نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کمبودهای موجود (تجهیزات , امکانات و نیروی انسانی)
 • بررسی آمار و علل مرگ و میر مادر و نوزاد در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط.
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل و آمار دقیق از وضعیت زائو در هر شیفت کاری.
 • پیش بینی نیازهای واحد مربوط از نظر امکانات , تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن.
 • برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان جدید در خصوص قوانین و مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیف کاری.
 • سازماندهی
 • تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه.
 • توجه به نیازهای کارکنان, ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان مامائی و سایر واحدهای مرتبط.
 • شرکت در جلسات مدیران ,ارائه نیازهای کارکنان,وضعیت بیماران,همراهی پزشک به هنگام ویزیت در بخش وارائه گزارشات لازم.
 • همکاری با کمیته های بیمارستانی.
 • تشکیل برنامه های آموزشی مامائی به شکل منظم و دوره ای.
 • همکاری با ثبت احوال جهت صدور گواهی و لادت نوزادان متولد شده در فرصت قانونی.
 • تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان مامائی واحد مربوطه.
 • کنترل حضور وغیاب پرسنل مامایی واحد مربوطه
 • نظارت برحسن اجرای امور محوله بر کارکنان مامایی.
 • نظارت و ارزشیابی بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان.

نظارت بر حسن اجرای قوانین دستورالعملها و بخشنامه های مربوط.

 

زایشگااه

عکس 1