زنان  
زنان2   زنان1

زنان4  

معرفی بخش

سرپرستاربخش : مینا کبیری کارشناس پرستاری که از سال 1390 به عنوان سر پرستار بخش مشغول به کار می باشد.

مسئول فنی بخش  : دکترایرج محمدی

بخش جراحی زنان با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 39 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه سوم بیمارستان درمجاورت بخشهای زایشگاه و ccuقرار دارد.

در این بخش که به صورت جنرال کلیه بیمارنی که نیازمند مراقبت عمومی می باشند از قبیل ارولوژی داخلی جراحی ارتوپدی چشم - ENT بستری میگردند این بخش در سال 1393 ودرسال 1397 دوبارمورد  بازسازیقرارگرفت

زنان4

وضعیت نیروی انسانی

stafe بخش : یک نفر

تعداد پرسنل پرستاری درشیفت صبح :7نفر

تعداد پرسنل پرستاری درشیفت عصروشب : 4نفر

تعدادکمک بهیار :3نفر

منشی بخش :1نفر

تعدادخدمات :3نفر

پزشکان متخصص :

زنان و زایمان : ( د.دسترنج   د.ناصری  د.ایازی د.مهربان - د.تبرک) 

داخلی:د.مرادحاصلی /د.رضایی /د. عبدلی

قلب و عروق: د.محمدی /د.جلیلیان

جراحی عمومی: دکتر ایرج محمدی /دکتر رشیدی/دکتر ملتی/دکتر باقری

ارولوژی: د.نوری

چشم: د.رادمنش /د.رضایی

ارتوپدی: د.پورشهریاری/ د.ظهرابی

ENT: د.جهانی

عفونی: د.بابایی

نرولوژی: د.خانمرادی

نروسرجری: د.رستمی

روانپزشکی: د.راشدی

زنان4

تعداد تخت های بخش جراحی زنان

1-قسمت ژنیکولوژی بخش که در قسمت ورودی قرار دارد دارای 16 تخت می باشد که سه اتاق چهار تخته و دو اتاق دو تخته که دارای یخچال می باشند قرار دارد.

2-بیست وسه(23) تخت دیگر در قسمت دیگر بخش و در اتاق های چهار تخته و دو تخته گنجانده شده اند.

3-مجموع کل اتاق های بخش 11 اتاق می باشد که هفت اتاق چهار تخته و چهار اتاق ایزوله دو تخته می باشد.

4-سه تخت روبروی استیشن قرار داداه شده است به علت عدم فضای مناسب و فیزیکی در بخش

5-ایستگاه پرستاری در وسط بخش قرار دارد که مشرف به هر دو طرف بخش می باشد.

زنان4

شرح وظایف سرپرستار بخش

الف جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3.برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار (
6. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
9. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10.برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب سازماندهی :
12.  تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
13.  توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15.  انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
16.  ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17.  شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18.  همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
19.  ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
20. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان

21.  مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22.  مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
23. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
24. کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
25.  تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
26. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و( ...
27.  نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و .....
28.کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

29 . کنترل وچک پرونده بیمار درهنگام ترخیص

30. کنترل وچک روزانه ترالی احیاء

31. کنترل وتنظیم اضافه کار وطرح مشارکت ماهانه پرسنل

32.  مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت)

33.نظارت برتکمیل کلیه فرمهای  آمار ی ماهیانه

34. کنترل ونظارت برنحوه تحویل بیمار

35. آشنایی کامل به احیاء  CPR

36. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها

37. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

38. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص

39. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

زنان4