معرفی بخش

معرفی بخش

سرپرستار بخش : خانم مریم صادقی  کارشناس پرستاری با 12سال سابقه  به عنوان سر پرستار بخش مشغول به کار می باشد.

مسئول فنی بخش : دکترفرهاد آریان متخصص اطفال ونوزادان

بخش اطفال با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 21 تخت فعال با پذیرش تخصصی درطبقه همکف درمجاورت بخشهای نوزادان وICUقرار دارد.

در بخش اطفال کلیه بیماری های داخلی اطفال از سن یک ماهگی تا 13 سالگی بستری می شوند که شامل موارد ذکر شده می باشد.

گاستروآنتریت ، پنومونی ،تب وتشنج ( F . C ) ،عفونتهای کلیوی ومجاری ادراری ( UTI ) ، تبهای مزمن با علت نامشخص ،مننژیت وبیماریهای مربوط به آن ازجمله آنسفالیت و...،دیسانتری ، دیابت ،تب مالت  ، فاویسم و.....

بخش اطفال در دی ماه سال 89 بطور کامل بازسازی و نوسازی شد و از نظر امکانات رفاهی جهت بیماران و همراهان آنها تجهیز گردید.

وضعیت نیروی انسانی

stafe بخش : یک نفر

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 8پرستار

تعدادخدمات :3نفر

تعدادپزشکان متخصص: 3نفر(دکتر احمد رضا بیگلری، دکتر فرهاد آریان ، دکتر مستوره حسینی)

آشنایی با ساختمان فیزیکی بخش

 

 

بخش اطفال شامل 6 اتاق است که به ترتیب ذکر می شود:

اتاق ( 1 )              شامل 6 تخت مخصوص بیماران گاستر و آنتریت ( اسهال و استفراغ )

اتاق ( 2 )              شامل 6 تخت مخصوص بیماران پنومونی و کلیه عفونت های تنفسی

اتاق ( 3 )              شامل 3 تخت مخصوص بیماران عفونت های ادراری UTI

اتاق ( 4 )              شامل 3 تخت مخصوص بیماران تشنجی (FC    )

اتاق ( 5 )              شامل 3  تخت مخصوص بیماران عفونی و نیاز به ایزولاسیون

اتاق ( 6 )              اتاق استراحت پرسنل پرستاری می باشد.

ضمنا در هر اتاق تلویزیون یخچال فن و تهویه موجود است و کلیه تخت ها لاکر ها فن ها و برق ها جدید می باشد.

لازم به ذکر است در وسط بخش ایستگاه پرستاری قرار دارد و پرسنل پرستاری احاطه کافی به تمام بخش دارند. ضمنا محل نگهداری پرونده های بیماران برگه های مورد نیاز ترالی احیاء و محل قرار گرفتن برد پرسنلی و برد آموزشی می باشد.

 

 وظایف کادر پرستاری

1-برخورد مناسب و صبورانه با بیمار و والدین در هنگام بستری

2-پذیرش بیمار به طور صحیح و گرفتن شرح حال دقیق و کامل

3-ویزیت با پزشک و حضور بر بالین بیمار و اجرای کامل دستورات داده شده

4-آشنایی کامل با مراقبت های مدیریت شده

5-آشنایی کامل با ده اقدام اساسی در شیر دهی

6-دادن آموزش مستمر و مکرر شیر دهی به مادران و رفع مشکلات آن ها

7-آشنایی کامل در امر احیاء اطفال و بیماران بد حال

8-آشنایی کامل با ترالی احیاء و نحوه قرار گرفتن دارو ها و وسایل در آن

9-انجام به موقع و صحیح کار های بیماران مانند: سند معده ساکشن اکسیژن تراپی

10-پیگیری انجام کلیه اقدامات برای بیمار مانند آزماایشات خون گرا فی ها و ...

11-پیگیری و اقدام سریع و به موقع برای بیماران اعزامی

12-کنترل مستمر و دقیق دارو ها و وسایل موجود در بخش

13-گزارش به موقع خرابی های وسایل و تجهیزات

14-نظارت دقیق بر کار خدمات

15-تسلط کامل و اطلاع دقیق از نحوه برخورد با بیماران تشنجی و بد حال

16-ترخیص بیمار و دادن آموزش های لازم هنگام ترخیص

17-داشتن اطلاع کامل از حاکمیت بالینی

18-ارائه کنفرانس های درون بخش و برون بخش و پم فلت  ( هر پرستار موظف است حداکثر سه ماه یک بار یک کنفرانس درون بخشی یا برون بخشی یا پم فلت ارائه دهد و کپی آن در بخش جهت استفاده پرسنل بایگانی شود )

19-شرکت مستمر در کلاس های آموزشی

20-همکاری با مسئول بخش در رابطه با برنامه ماهیانه

21-شرکت فعال در زمان بحران

22-اطلاع از تمام موارد ذکر شده در کتابچه توجیهی بدو ورود

23-تعویض آنژیو کت بیمار 72هر ساعت

24-ذکر تاریخ ساعت و نام پرستار بر روی چسب آنژیوکت

25-بررسی IV