ایمنی بیمار

 

 

شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار


امروزه یکی از دغذغه های بزرگ مدیران در مراکز تامین کننده خدمات سلامت ، مخاطراتی است که در زمان اجرای برنامه های درمانی بیماران را تهدید نموده و ممکن است عوارض غیرقابل جبرانی را ایجاد نمایند . در این راستا شناسایی این مخاطرات در هر مرحله از فراینددرمان یک گام اساسی جهت کنترل و کاهش این عوارض می باشد . در ادامه مخاطراتی که در مراحل مختلف درمان می تواند ایمنی بیمار را در این مرکز تهدید نماید با توجه به لیست مخاطرات مرگبار یا تکرار شونده مشخص شده است . لذا آگاهی کلیه اعضا کادردرمان از این لیست و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بروز خطا به حساب اید.


http://borzooyehospital.com/images/news/eimeni.jpg
خطرات احتمالی مطرح شده برای بیمار راهکارهای پیشگیرانه بستری بیمار و تامین خدمات مراقبتی ، درمانی )تجویز دارو .....


ارائه خدمات برای بیمار اشتباه


شناسایی فعال بیمار قبل از هر اقدام درمانی تشخیصی و مراقبتی
فرهنگ سازی استفاده از نام بیمار به جای شماره تخت و اتاق
جداسازی بیماران با نام اشتباه در یک بخش و اطلاع رسانی وجود بیمار با نام مشابه در کاردکس
تطابق مشخصات بیمار با موارد درج شده در پرونده پزشکی بیمار قبل از ویزیت و یا انجام مشاوره

بروز خطاهای دارویی ( تجویزداروی اشتباه ، دوز اشتباه دارویی و...)


اجرایی شدن صحیح کیس متد
اجرای دستورالعمل دارو دهی صحیح بر اساس 8Right
اجرای صحیح فرآیند دابل چک در داروهای پرخطر
شناسایی لیست داروهای مشابه با شکل ، تلفظ و نوشتار مشابه در هر بخش
جداسازی و لیبل گذاری داروهای پرخطر از داروخانه و حساس سازی پرستاران / ماما ها به لیبل مربوطه
معرفی و تعیین مراقبتها ، عوارض داروهای جدید توسط داروخانه به بخش های مرتبط

عدم توجه به تغییرات علائم حیاتی بعد از پروسیجر های تهاجمی ( LP ، بیوپسی ، اسکوپی ها و.....)


شناسایی پروسیجر های پرخطر بخش و آموزش مراقبتهای بعد از این پروسیجر ها به نیروهای جدیدبخش
اطلاع رسانی به پرسنل در خصوص نحوه دسترسی به لیست پروسیجر ها و مراقبت قبل و بعد از هر یک از این تستها

خطا در شناسایی و انتقال لوله های اکسیژن یا گازهای دیگربه بیمار


رعایت کدبندی رنگی در خصوص سیلندرها و کپسول های موجود در هر بخش
اطلاع رسانی کدبندی های رنگی به نیروهای جدید در هر بخش
 
سوختگی ناشی ازهرمنبعی درحین مراقبت ( کوتر، وارمر، کیف ابگرم و...)
اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات گرمایشی قبل از استفاده
آموزش نیروهای جدید الورود در خصوص استفاده از تجهیزات گرمایشی ( اندیکاسیون ها ،فاصله با منبع گرمایشی در موارد استفاده از وارمر ، مراقبتهای مربوط به استفاده از کیف ابگرم در بیمارانی که دچار کاهش حس محیطی مثل بیماران دیابتی و....)
آموزش کلیه پرسنل در خصوص شناسایی به موقع علائم سوختگی و اقدامات لازم جهت کنترل یاکاهش عوارض مربوطه

عفونت بیمارستانی در بیمار
الزام رعایت بهداشت دست توسط کلیه پرسنل بالینی در بخش ها با نظارت سرپرستار
رعایت دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت صحیح
استفاده از وسایل یکبار مصرف در تزریقات
کنترل استریلیزاسیون تجهیزات در انجام تکنیکهای تهاجمی
نظارت بر اجرای گندزدایی صحیح وسایل و سطوح توسط کادر غیر تخصصی
تفکیک و دفع استاندارد پسماندهای عفونی و غیر عفونی
رعایت اصول مراقبت از زخم و انجام پانسمان استاندارد در کلیه بیماران

عدم مراقبت صحیح از اتصالات
در معرض دید بودن اتصالات مهم و حیاتی بیمار در حد امکان جهت کنترل مداوم
تحویل کامل اتصالات در زمان تغییر تیم درمانی و ثبت جزئیات در گزارش پرستاری
کنترل عملکرد اتصالات در هر نوبت تغییر تیم درمانی و یا تجویز دارو یا انجام اقدام خاص
مشخص نمودن تاریخ تعبیه کتترها و اتصالات
وجود پانسمان و پوشش استاندارد برای کتترهای تعبیه شده با ذکر تاریخ انجام پانسمان یا پوشش

مادران باردار و نوزادان


مرگ یا ناتوانی جدی مادرباردار
بستری مادر باردار در هر یک از بخش های درمانی غیر از بخش های زنان و مامایی به سوپروایزرمربوطه اطلاع رسانی شود.
کنترل وضعیت بالینی مادران باردار بستری در سایر بخش ها توسط گروه زنان حداقل به صورت روزانه
اطمینان از اطلاع کادر درمانی بخش های زنان و مامایی از لیست مادارن پرخطر
اطمینان از توانمندی ماماها و پرستاران شاغل در بخش های زنان و مامایی با مراقبتهای مورد نیاز برای ماردان پرخطر
اطلاع رسانی فوری به سوپروایزر در مواردی که مادر باردار به صورت پیش بینی نشده است دچاروضعیت حاد می گردد.
فراخوان تیم مشاوره تخصصی جهت مادران باردار که در وضعیت ناپایدار قرار می گیرند توسط متخصص مربوطه /سوپروایزر کشیک

عدم کنترل دقیق علائم بالینی مادران پره اکلامپسی
شناسایی مادران پرخطر و استفاده از تیم با تجربه و کارامد در ارائه (خدمات مورد نیاز وانجام مراقبت توسط نیروهای با سابقه کاری بالاتر)
شناسایی و اطلاع رسانی به موقع علائم غیر طبیعی
اختصاص فضای جداگانه جهت مادران پرخطر و پره اکلامپسی
وجود ترالی اورژانس در اتاق بستری مادران اکلامپسی و پره اکلامپسی
آموزش نیروها جهت شناسایی علائم خطر

عدم مدیریت مناسب مادر باخونریزی بیش از حد طبیعی
پیگیری جهت ویزیت بیمار در کوتاه ترین زمان توسط متخصص
کنترل مداوم علائم حیاتی و بررسی علائم زودرس خونریزی در بیماران
اموزش علائم زودرس خونریزی به کلیه پرسنل بویژه نیروهای جدید
کنترل وضعیت بالینی بیمار به صورت مداوم تا زمان ثبات وضعیت بالینی

عدم شناخت یرقان نوزادی


پیگیری جهت ویزیت نوزادان پرخطر
آموزش علائم یرقان نوزادی به مادر و والدین

سقوط نوزاد


رعایت نکات ایمنی در هنگام نقل و انتقال نوزاد و استفاده از کات
محافظت از نوزاد در زمان تعویض ملحفه ، پوشک و یا لباس
محافظت نوزاد بیمار در بخش نوزادان
حساس سازی نیروهای کمک بهیار و خدماتی در خصوص احتمال سقوط نوزاد
ضربه یا تروما به نوزاد در حین زایمان
حضور یک نیروی با تجربه و ماهر در هر زایمان
پیش بینی اصول پیشگیرانه در هر زایمان در خصوص خطرات احتمالی برای نوزاد
شناسایی زایمان های سخت و پرخطر و الزام حضور متخصص یا دستیار تخصصی نوزادان در زمان زایمان

جابجایی شدن نوزاد


اجرای خط مشی شناسایی صحیح نوزاد
تهیه و الصاق دستبند شناسایی نوزاد در بدو بستری یا در لحظه تولد در اتاق زایمان و اتاق عمل
حساس سازی کارکنان در خصوص لزوم وجود دستبند شناسایی نوزاد
کنترل دستبند شناسایی نوزاد حداقل در هر شیفت و در هر نوبت تحویل و تحول

بیماران با رفتارهای پرخطر اجتماعی


اسیب به خود یا دیگران یا اقدام به خودکشی
اطلاع رسانی سریع موضوع به پزشک معالج بعد از شناسایی علائم احتمالی اقدام به خودکشی بیمار
ایمن نمودن محیط اتاق بستری بیمار مستعد خودکشی
دور نمودن اجسام تیز ، برنده ، شیشه ای و..... از دسترس بیمار
فراخوان نیروهای حفاظت فیزیکی و اطلاع رسانی به سوپروایزر کشیک در موارد بحران

عدم قبول درمان و داروهای تجویز شده


ارائه توضیحات لازم در خصوص فرآیند درمان به بیمار / خانواده توسط پزشک معالج
برقراری ارتباط درمانی مناسب با بیمار
کنترل مصرف دارو بعد از تحویل دارو به بیمار

دستور ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی

ارسال نمونه خون اشتباه جهت درخواست خون و فراورده خونی
دبل چک شدن درخواست خون توسط دو پرستار
ارسال نمونه های جداگانه برای درخواست و کراس مچ فراورده خونی

عدم نگهداری صحیح فرآورده های خونی دریافت شده
توانمند سازی علمی عملی کلیه پرسنل جدید توسط بانک خون و ارزیابی اطلاعات ارائه شده به پرسنل توسط سرپرستار بخش
اطلاع رسانی علائم و نشانه های فرآورده های خونی غیر سالم

تزریق خون یافراورده های خونی ناهمگون وناسازگار
دبل چک پرستاری تمامی مراحل آماده سازی و ترانسفوزیون خون و فراورده تحویل گرفته شده
آگاهی و اجرای دستورالعمل ترانس خون و فرآورده های خونی توسط کارکنان بالینی تخصصی
کنترل علائم حیاتی و وضعیت بالینی بیماران در 51 دقیقه اول شروع ترانسفوزیون خون
اطلاع رسانی علائم واکنش های خونی و توانمند سازی کارکنان در انجام اقدامات مربوطه

انجام تست های تشخیصی خارج از بخش

سقوط از تخت حین جابجایی
اجرای دستورالعمل نقل و انتقال ایمن
کنترل ایمنی نرده کنار تخت و برانکارد
شناسایی بیماران اسیب پذیر و حضور کمک بهیار و پرستار در زمان جابجایی بیمار

انجام تست بر روی بیمار اشتباه
انجام تستهای تشخیصی بعد از رویت پرونده بیمار تا حد امکان
کنترل مشخصات بیمار با برگه درخواست ارسالی
درخواست از بیمار جهت بیان مشخصات فردی و نوع تست تشخیصی در خواست شده ( در صورت هوشیاربودن بیمار)

انجام تست اشتباه برای بیمار
کنترل مشخصات بیمار با برگه درخواست ارسالی
کنترل درخواست ارسالی با دستور پزشک و تست ثبت شده در سیستم HIS
در خواست از بیمار جهت بیان مشخصات فردی و نوع تست تشخیصی درخواست شده

عدم کنترل وضعیت بالینی بیمارحین انجام تست
همراه بودن تجهیزات مورد نیاز جهت کنترل وضعیت بالینی و علائم حیاتی بیمار در حین تستهای تشخیصی بویژه تستهای تهاجمی
کنترل مداوم وضعیت بالینی بیمار و ثبت وضعیت بالینی در گزارش
عدم شناسایی علائم خطر در وضعیت بالینی بیمار
شناسایی پروسیجر های پرخطر بخش و عوارض احتمالی
اطلاع رسانی عوارض احتمالی پروسیجر ها به کلیه نیروها بویژه کارکنان جدیدالورود

عدم مراقبت از اتصالات در حین انتقال و انجام تست
در معرض دید بودن اتصالات در حد امکان جهت کنترل اتصالات در حین انجام تست
توضیح علائم و نشانه هایی که لازم است بیمار بلافاصله اطلاع رسانی کند ( حس خیس شدن و....)

افراد سالخورده

زخم بستر
ارزیابی اولیه بیماران در این خصوص و اطلاع رسانی به سایر اعضا کادر درمانی مراقبتی بیمار از طریق ثبت در گزارش پرستاری
استفاده از تشک مواج در بیماران مستعد زخم بستر
اجرای پروتکل تغییر پوزیشن
آموزش موارد خودمراقبتی به بیمار( در صورت هوشیار بودن ) و کمک بهیار مربوطه ( در بیماران غیر هوشیار)
آموزش به نیروهای کمک بهیار در خصوص شناسایی علائم اولیه و راهکارهای پیشگیرانه زخم بستر

سقوط از تخت ، در حین راه رفتن و..
ارزیابی اولیه بیماران در این خصوص و اطلاع رسانی به سایر اعضا کادر درمانی مراقبتی بیمار از طریق ثبت در گزارش پرستاری
کنترل بالابودن نرده های کنار تخت به صورت مداوم
وجود هند ریل در راهروهای بخش ، سرویس های بهداشتی و...
آموزش به بیمارانی که داروهای کاهنده فشارخون دریافت می کنند.
آموزش خود مراقبتی به بیمارانی که دچار محدودیت حرکتی بوده و مستعد سقوط هستند.

انجام عمل جراحی

جراحی بر روی بیمار اشتباه
کنترل مستندات و پرونده همراه بیمار جهت اطمینان از تطابق مشخصات بیمار با پرونده منتقل شده
کنترل نام و مشخصات بیمار در ابتدای ورود به اتاق عمل با سوال از بیمار هوشیار
توجه به شناسایی صحیح بیمار قبل ازانتقال به اتاق عمل
مطابقت نوع عمل طبق بیان خود بیمار با موارد ثبت شده در پرونده

انجام جراحی بر روی قسمت اشتباهی ازبدن
تحویل بیمار توسط پرستار آگاه به وضعیت بالینی بیمار به پرستار اتاق عمل بویژه در خصوص بیماران غیرهوشیار
کنترل فرم آمادگی عمل و نوع عمل ثبت شده در پرونده بیمار
مطابقت نوع عمل طبق بیان خود بیمار با موارد ثبت شده در پرونده در سه نوبت ( بدو ورد به اتاق عمل ، قبل از بیهوشی و درنهایت قبل از شروع جراحی)
انجام مارکر گذاری توسط پزشک معالج بیمار قبل از انتقال بیمار به اتاق عمل

جا گذاشتن اشیاء خارجی دربدن بعدازجراحی
شمارش و ثبت وسایل مورد استفاده در عمل قبل و بعد از عمل جراحی
ثبت آمار مربوط به شمارش گاز ها و وسایل در برد اختصاصی هر اتاق
رعایت دستورالعمل تحویل بیمار در مواردی که عمل در زمان تحویل شیفت ادامه دارد
مشخص بودن پرستار سرکولیت هر اتاق
ارتباط مناسب کاردر جراحی با سرکولیت جهت ثبت دقیق آمار
رعایت دستورالعمل جراحی ایمن و اطمینان از صحت شمارش وسایل و گاز ها قبل از سوچور و بستن موضع عمل

سوختگی ناشی کوتر
کنترل عملکرد تجهیزات قبل از استفاده
رعایت مسائل ایمنی در حین استفاده از کوتر ( پوست بیمار ،رطوبت و..)

بروز عوارض بیهوشی
حضور مداوم و فعال تکنسین بیهوشی در تمامی مدت عمل جراحی با بیهوشی
کنترل و مانیتورینگ وضعیت بالینی و تنفسی بیمار در حین انجام عمل بر اساس نوع عمل و بی هوشی طبق استاندارد
کنترل وضعیت بالینی و علائم حیاتی بیمار در استفاده از بی حسی بر اساس نوع و سطح بی حسی استفاده شده
تحویل بیمارانی که بی حسی یا بیهوشی دریافت نموده اند با ثبت جزئیات هوشیاری و علائم حیاتی در پرونده

خونریزی ویا هماتوم شدید
تهیه پروتکل علمی و مورد تائیدمتخصصین مرتبط در خصوص محدوده های زمانی کنترل موضع عمل در مواردی که احتمال خونریزی یا هماتوم بیشتر است ( در بیماران با اختلالات انعقادی و....)
کنترل دقیق محل پروسیجر یا زخم پس از جراحی درهر شیفت توسط پرستار مربوطه