حاکمیت بالینی

معرفی واحد

مسئول حاکمیت بالینی : کتایون عقابی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

 تعریف حاکمیت بالینی : انجام دادن کارهای درست، به شیوه درست، در مکان و زمان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست.

نظام حاکمیت خدمات بالینی، چارچوبی است که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و تلاش می کنند تعالی را در خدمات بالینی شکوفا سازند.

هفت حیطه حاکمیت بالینی

1-مشارکت عمومی بیماران

2-مدیریت خطر

3-مدیریت اطلاعات

4-مدیریت کارکنان

5-آموزش ویادگیری

6-ممیزی بالینی

7-اثر بخشی بالینی

اهداف نظام حاکمیت خدمات بالینی

1-نهادینه کردن اینکه بیمار، برای بیمارستان مهم و ارزشمند است.

2- ایجاد احساس تعهد نسبت به ارائه خدمات با کیفیت در تمام کارکنان.

3- برخورد ریشه ای با علل خطای پزشکی و نه صرفا تنبیهی.

4- بررسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی (ممیزی بالینی).

5-مدیریت کارکنان شاغل در بخش های درمانی با توجه به ابعاد حاکمیت بالینی.

فعالیتهای حاکمیت بالینی

1- رسیدگی به شکایت بیماران

2- رضایت بیماران

3- احیای قلبی ریوی

4- خطاهای دارویی

5- تحلیل علت ریشه ای رویدادها

6- تحلیل مرگ و میر

7- ارزیابی دلیل ترخیص با میل شخصی

حاکمیت بالینی را میتوان بهترین روش ارائه خدمات درمانی در یک سیستم درمانی ازطریق هماهنگی مدیریت و تیم پزشکی از جمله پزشک، داروساز، پرستار و ماما و ... برشمرد.

شرح وظایف مسئول حاکمیت بالینی

1-استقرار و اجرای حاکمیت بالینی

2-تدوین برنامه عملیاتی سالانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان

3-برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست)و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان

4-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)5-ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی  در سطح بیمارستان،به اشتراک گذاری درس های گرفته شده

   (learn and share)
6- ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده
7-تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی

8-انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
9-تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان

10-شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت) بیمارستان

11-پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی(بهبود کیفیت )بیمارستان

12-برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته حاکمیت بالینی برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی

13-ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه