مترون

 

معرفی واحد خدمات پرستاری

 

مدیر خدمات پرستاری :آقای رضا صادقی

رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق مدیریتی

 

 

 

فعالیتهای مدیریت پرستاری

1-تنظیم برنامه سوپروایزرهای کشیک

2-تنظیم برنامه ماهانه پرسنل کادر درمان بیمارستان

3-نظارت بر کار بخشهای فعال بیمارستان بصورت شبانه روز

4-هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته.

5-تشکیل جلسات جهت حل مشکلات بخشها با حضور سرپرستاران کلیه بخشها و سوپروایزران

6-هماهنگی با پزشکان آنکال سرویس های مختلف

7-برآورد نیروی درمانی مورد نیاز براساس ضرایب اشغال تخت و ضرایب بخشهای مختلف در بیمارستان

8-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کادر درمان بیمارستان

9-تشکیل کمیته های بیمارستان با حضور اعضاء

10-مشارکت در طرحهای پژوهشی

11-همکاری و هماهنگی و نظارت بر واحدهای پشتیبانی بیمارستان به صورت 24 ساعته

12-هماهنگی با دفتر پرستاری و معاونت درمان در اجرای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی

وضعیت نیروی انسانی

مدیر خدمات پرستاری: رضا صادقی

سوپروایزر  بالینی صبح : 1نفر

سوپروایزر آموزشی : 1نفر

سوپروایزر بالینی در گردش : 4نفر

سوپروایزر کنترل عفونت : 1نفر

چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری