معرفی بخش

 

معرفی بخش

مسئول بخش : فاطمه نیازی کارشناس مامایی

مسئول فنی بخش : دکتر فاطمه مهاجرفر متخصص زنان وزایمان

بخش زایشگاه با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 15تخت فعال با پذیرش تخصصی زنان وزایمان  درطبقه سوم درمجاورت بخشهای زنان و CCU قراردارد.

وضعیت نیروی انسانی

تعداد پرسنل مامایی  کشیک :18 نفر پرسنل

کمک بهیار :3نفر

تعدادپزشکان متخصص: 5نفر(د بحرینی دسترنج-ناصری مهاجر فر رحمانی)

نحوه پذیرش بیمار در بخش

1.   مراجعه بیمار با نامه بستری پزشک یا بدون نامه بستری پزشک

2.   معاینه بیمار، TV، کنترل v/s ، کنترل FHR، گرفتن history از بیمار

3.  گزارش شرح حال بیمار به صورت تلفنی به پزشک معالج

4.  اگر دستور ترخیص داشت، بیمار ویزیت سرپایی محسوب می شود و در دفتر مربوطه ثبت می گردد.

5.  اگر دستور بستری داشته باشد، جهت بستری پذیرش می شود.

6.   همراهان بیمار جهت تشکیل پرونده به پذیرش ارجاع می شوند.

7.  بیمار لباس بیمارستان را پوشیده و توصیه به تخلیه مثانه می گردد.

8.    IV Line  برقرار می شود.

9.   نمونه خون از بیمار گرفته می شود، طبق order دکتر ولی کلاً روتین CBCDIFF  BGRH  می باشد که به آزمایشگاه ارسال می شود.

10. دستورات دارویی طبق  Order دکتر اجرا و ثبت می شود.

11. گزارش های مربوطه به بیمار توسط ماما به طور کامل از شروع بستری تا پایان ترخیص به طور کامل ثبت می گردد.

نحوه ترخیص بیمار از بخش

1.  ابتدا باید پزشک معالج بیمار را ویزیت کرده باشد و دستور ترخیص در پرونده بیمار ثبت شده باشد.

2.   اگر بیمار C/S و یا NVD داشته باشد و نوزاد در بخش نوزادان بستری باشد باید ویزیت اطفال و واکسیناسیون نوزاد انجام شده باشد.

3.  آزمایشات و جواب های آن پیگیری شده و در پرونده ثبت و ضمیمه باشد.

4.   دستورات دارویی به طور کامل اجرا شده باشد.

5.   نسخه دارویی به بیمار داده شده باشد.

6.   دفترچه بیمار  توسط مامور بیمه تأیید شده باشد.

7.   آموزش های علائم خطر و پیگیری های بعدی به همراهان و بیمار داده شود و در پرونده درج شود.

8.   گزارش نویسی پرونده بیمار به طور کامل « تمام برگه ها » ثبت شده باشد.

9.   همراهان بیمار با پرونده جهت تسویه حساب به حسابداری ارجاع شوند.

10. برگه ترخیص و تسویه حساب باید به زایشگاه آورده شود

11. آنژیوکت بیمار توسط ماما خارج می گردد

12. لباس بیمار تعویض شده و بیمار مرخص می شود.