سرپرستار

شرح وظایف سرپرستار بخش

الف جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1-بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2-تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3-.برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
-4تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
-5تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار (
-6برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
-7برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
-8برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
-9پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
-10.برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
-11. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب سازماندهی :
-12تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
-13توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
-14. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15-انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
-16 ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
-17شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
-18 همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
-19 ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
20- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
-21 مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22-مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
-23. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
24- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
25-تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
26-ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و( ...
-27 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و .....
28-.کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

29-. کنترل وچک پرونده بیمار درهنگام ترخیص

30- کنترل وچک روزانه ترالی احیاء

31-کنترل وتنظیم اضافه کار وطرح مشارکت ماهانه پرسنل

32-.  مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت)

33-.نظارت برتکمیل کلیه فرمهای  آمار ی ماهیانه

34-. کنترل ونظارت برنحوه تحویل بیمار

35-. آشنایی کامل به احیاء  CPR

36-. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها

37-. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

38-. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص

39-. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق